Türkiye İçin Makroekonomik Performans Endeksinin Analizi (1990-2017): Yapay Sinir Ağı Yaklaşımı


Daşbaşı B., Barak D., Çelik T.

Bingöl Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, vol.3, no.1, pp.93-112, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Son yıllarda ülkelerin makroekonomik performansları OECD tarafından geliştirilen Makroekonomik Performans Endeksi ile değerlendirilmektedir. Bu endeks içinde 5 farklı makro değişken yer alırken endeks, bu değişkenlerin belli oralardaki ağırlıkları toplamına 100 eklenmesiyle elde edilmektedir. OECD üyesi tüm ülkelerin homojen bir ekonomik yapı sergilemediği dikkate alındığında, makroekonomik performans endeksi içinde yer alan 5 değişkene ait sabit ağırlıklar problem oluşturmaktadır. Bu değişkenlerden biri olan ve dış denge göstergesi kabul edilen cari açığın GSYİH’a oranı dış ticaret yapısına göre iki üye ülkede farklı makroekonomik etkiye sahip olabilecektir. İşte bu çalışmada Türkiye’de 1990-2017 döneminde makroekonomik performans endeksi OECD yönteminde kullanılan 5 değişkene ait verilerle Yapay Sinir Ağı (YSA) yöntemiyle tahmin edilmiştir. Bu tahmin endeks içinde yer alan değişkenlerin ağırlıklarını kendi içinde belirlemiştir. Yapılan tahminde OECD hesaplamasında işsizlik oranının %20 olan ağırlığının değişmediği, ekonomik büyümenin endeks içi ağırlığının %30’dan yaklaşık %27’ye ve enflasyonun %20 olan ağırlığının %17’ye gerilediği, bütçe ve cari açık değişkenlerinin ağırlıklarının da %15’den sırasıyla %20 ve %17’ye yükseldiği görülmüştür