A COMPARISON OF KINEZYOPHOBIA, PAIN ACTIVITY PATTERNS AND FEARAVOİDANCE BELIEFS IN PATIENTS WITH LOW B


Creative Commons License

Ergün B., Kızılay F., Kızılay E.

INTERNATIONAL GEVHER NESIBE HEALTH SCIENCES CONFERENCE-XI, Ankara, Turkey, 19 - 20 February 2024, pp.47-48

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.47-48
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

A COMPARISON OF KINEZYOPHOBIA, PAIN ACTIVITY PATTERNS AND FEARAVOİDANCE BELIEFS IN PATIENTS WITH LOW BACK PAIN Abstract Introduction and Aim: The aim of this study was to compare demographic and clinical characteristics of individuals with chronic inflammatory and mechanical low back pain, as well as clinical rating scales related to kinesiophobia, fear-avoidance beliefs and pain/activity patterns. Method: A total of 89 individuals with chronic low back pain (45 mechanical and 44 inflammatory) aged 18-65 years were included. 6 individuals were excluded from the study. The clinical characteristics of the patients were questioned with the Visual Analog Scale(VAS) including duration of axial SpA diagnosis, duration of low back pain, duration of morning stiffness, general pain, pain during movement and night pain levels. Patients' fear of movement due to pain was assessed with the Tampa Kinesiophobia Scale (TKS), changes in daily activity patterns due to pain were assessed with the Pain-Activity Pattern Scale (PAPS) and fearavoidance due to pain was assessed with the Fear-Avoidance Beliefs Scale (FABS). The scores obtained were compared. In addition, the functionality of patients with chronic inflammatory low back pain was evaluated with BASFI. Results: While no statistically significant difference was found between the groups with mechanical and inflammatory low back pain in terms of age, BMI, gender, education level, pain duration, VAS-movement, PAPS, FABS sub-dimensions and TKS results (p>0.05), a statistically significant difference was found between the duration of morning stiffness, VAS resting and VAS night scores (p<0.05). Conclusion: A significant difference was found in the duration of morning stiffness, VAS-rest and VAS-night scores in individuals with chronic mechanical and inflammatory low back pain. These parameters should be taken into consideration in order to minimize the complaints of individuals in the clinic. We suggest that future studies should be conducted with more participants with a smaller age range difference. Keywords: Low back pain, Inflammatory, Kinesiophobia, Fear-avoidance, Mechanical

KRONİK BEL AĞRILI HASTALARDA KİNEZYOFOBİ, AĞRI-AKTİVİTE PATERNLERİ VE KORKU-KAÇINMA İNANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Giriş: Kronik ağrı, bireylerin genel aktivite ve fiziksel aktivite düzeylerini etkilemektedir. Kronik ağrısı olan bireyler arasında genelde üç aktivite modeli gözlenmektedir; kaçınma, aşırıya kaçma, düzene sokma. Korku kaçınma modellerine göre kinezyofobi, ağrı yoğunluğu ve engellilik ile ilişkilidir. Kinezyofobi, kronik ağrısı olan bireylerde çok dikkat çeken, ağrının şiddeti ve kalıcılığı ile ilişkili psikolojik bir faktördür. Amaç: Bu araştırmanın amacı kronik inflamatuar bel ağrılı (İBA) ve mekanik bel ağrılı (MBA) bireylerin demografik ve klinik özelliklerinin yanı sıra kinezyofobi, korku-kaçınma inanışları ve ağrı/aktivite paternlerine ilişkin klinik değerlendirme ölçeklerinin karşılaştırılmasıdır. Yöntem: 18-65 yaş aralığında 45 MBA, 44 İBA olmak üzere toplam 89 birey dahil edilmiştir. 6 birey çalışmadan dışlanmıştır. Hastaların klinik özellikleri aksiyel spondiliartrit tanı süresi, bel ağrısı süresi, sabah tutukluğu süresi, genel ağrı, hareket sırasındaki ağrı ve gece ağrısı düzeyleri Vizüel Analog Skalası (VAS) ile sorgulanmıştır. Hastaların ağrı nedeniyle ortaya çıkabilecek hareket korkusu durumları Tampa Kinezyofobi Ölçeği (TKÖ) ile, ağrı nedeniyle günlük aktivitelerindeki patern değişiklikleri Ağrı- Aktivite Patern Ölçeği (AAPÖ) ile ve ağrı nedeni ile korku-kaçınma durumları Korku-Kaçınma İnanışları Ölçeği (KKİA) ile değerlendirilmiştir. Elde edilen skorlar karşılaştırılmıştır. Ayrıca kronik İBA hastaların fonksiyonelliği BASFİ ile değerlendirilmiştir. Bulgular: MBA ve İBA gruplar arasında yaş, BMI, cinsiyet, eğitim düzeyi, ağrı süresi, VAShareket, KKİA, AAPÖ alt boyutları ve TKÖ sonuçları değişkenleri arasında istatiksel anlamda anlamlı fark bulunamamışken (p>0.05) sabah tutukluğu süresi, VAS istirahat ve VAS gece puanı arasında istatiksel anlamda anlamlı fark bulunmuştur. (p<0.05 ) Sonuç: MBA ve İBA gruplarında sabah tutukluğu süresi, VASistirahat ve VASgece puanları açısından anlamlı fark bulunmuştur. Klinikde bireylerin şikayetlerini minimalize etmek adına bu parametreler göz önünde bulundurulmalıdır. Gelecekte yapılacak çalışmaların daha fazla katılımcı ile yaş aralığı farkının daha az olduğu bireylerde yapılmasını önermekteyiz. Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, İnflamatuar, Kinezyofobi, Korku- kaçınma, Mekanik