INVESTIGATION OF THE AWARENESS OF SPORTS INJURIES ANXIETY LEVEL AND SPORTS INJURY PREVENTION OF UNIVERSITY STUDENTS PARTICIPATING IN SPORTS


Creative Commons License

Ergün B., Turan G. G., Kızılay F.

INTERNATIONAL GEVHER NESIBE HEALTH SCIENCES CONFERENCE-XII, Ankara, Turkey, 19 - 20 February 2024, pp.261-262

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.261-262
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT

Introduction: Regardless of the sports branch, athletes are likely to experience many injuries throughout their active sports lives. Sports injuries cause anxiety in athletes. It is known that the athlete's concern about re-injury causes the athlete to not be able to return to sports. Therefore, awareness of preventing sports injuries is important.

Purpose: This study aimed to evaluate and compare the concerns of university students who study at different faculties and do regular sports about sports injuries and their awareness of protection from sports injuries.

Method: A total of 126 university students studying at the Faculty of Sports Sciences (n=45), Health Sciences (n=41) and Medicine (n=40) and participating in sports were included in the study.Demographic information of the participants; With the Personal Information Form, sports injuries concern level; Sports Injury Anxiety Scale (SIAS) and awareness of injury prevention; It was evaluated with Sports Injury Prevention Awareness (SIPA). The questions were administered to participants online via Google Forms.

Results: There was no difference in terms of SIAS and SIPA total scores between university students from 3 different faculties participating in sports (p>0.05). It was determined that there was a significant difference between the students of the 3 faculties in terms of the Anxiety about Loss of Ability (AALA) parameter, which is one of the SIAS subscales (p<0.05). In pairwise comparisons between groups, a significant difference was found between Health Sciences and Medicine faculty students in the SIAS-AALA subheading (p=0.001). The anxiety of losing talent was higher in medical faculty students than in health sciences faculty students.

Result: It was observed that the anxiety of university students who do sports in all 3 faculties included in the research was normal and their awareness levels of sports injuries were high. High awareness of students participating in sports can be an important factor in protecting them from injuries.

Key Words: Sport, Injury, Students

ÖZET

Giriş: Spor branşı fark etmeksizin sporcuların aktif spor yaşamı boyunca birçok yaralanma öyküsü ile karşılaşması muhtemeldir. Spor yaralanması öyküleri sporcularda kaygıya neden olmaktadır. Hatta sporcunun yeniden yaralanma kaygısının spora dönememe durumuna neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenle spor yaralanmalarından korunma farkındalığı önem arz etmektedir.

Amaç: Bu çalışma farklı fakültelerde okumakta olup, düzenli spor yapan üniversite öğrencilerinin, spor yaralanmaları ile ilgili kaygılarını (yeteneğini kaybetme kaygısı, acı çekme kaygısı, sosyal desteği kaybetme kaygısı vb) ve spor yaralanmalarından korunma farkındalığını değerlendirmeyi ve karşılaştırmayı amaçlamıştır.

Yöntem: Çalışmaya Spor Bilimleri Fakültesi (n=45), Sağlık Bilimleri Fakültesi (n=41) ve Tıp Fakültesinde okumakta olan (n=40) ve spora katılan toplam 126 üniversite öğrencisi dahil edildi. Katılımcıların demografik bilgileri; Kişisel Bilgi Formu ile, spor yaralanmaları kaygı düzeyi; Spor Yaralanması Kaygı Ölçeği (SYKÖ) ile ve yaralanmalardan korunma farkındalığı; Spor Yaralanmalarından Korunma Farkındalığı (SYKFÖ) ile değerlendirildi. Sorular Google Formlar aracılığıyla Online olarak katılımcılara uygulandı.

Bulgular: Spora katılan 3 farklı fakülteden üniversite öğrencileri arasında SYKÖ ve SYKFÖ toplam puanları açısından fark bulunmadı (p>0.05). SYKÖ alt ölçeklerinden olan Yeteneğini Kaybetme Kaygısı (YKK) parametresi açısından 3 fakültenin öğrencileri arasında anlamlı fark olduğu belirlendi (p<0.05). Gruplar arası ikili karşılaştırmalarda Sağlık bilimleri ve Tıp fakültesi öğrencileri arasında SYKÖ-YKK alt başlığında anlamlı fark bulundu (p=0,001). Tıp fakültesi öğrencilerinde yeteneğini kaybetme kaygısı, sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerine göre daha yüksek idi.

Sonuç: Araştırmaya dahil edilen her 3 fakülteden spora katılan üniversite öğrencilerinin spor yaralanmaları hakkında kaygı düzeyleri normal ve bu öğrencilerin spor yaralanmaları farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu görüldü. Spora katılan öğrencilerin spor yaralanmaları farkındalıklarının yüksek olması onları yaralanmadan korumada önemli bir faktör olabilir. Kaygı düzeylerinin düşük olması da farkındalıklarının yüksek olması ile ilişkilendirilebilir. Spora katılan üniversite öğrencilerine yönelik yaralanmadan korunma farkındalık eğitimleri düzenlenmesinin güvenle spora katılma ve sürdürme motivasyonu sağlayabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelime: Spor, Yaralanma, Öğrenciler