HEMŞİRELERİN YAPAY ZEKAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER


Özdemir C., Kaplan A., Baykan N.

3. BİLSEL INTERNATIONAL TRUVA SCIENTIFIC RESEARCHES AND INNOVATION CONGRESS, Çanakkale, Turkey, 25 - 26 May 2024, pp.223-233

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Çanakkale
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.223-233
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Aim: The use of technologies supported by artificial intelligence in healthcare services is becoming

increasingly widespread all over the world. Therefore, this study aimed to determine nurses' attitudes towards

artificial intelligence and related factors.

Method: The sample of the descriptive cross-sectional study consisted of 100 nurses working in a public

hospital in the Central Anatolia Region. Descriptive Characteristics Information Form and General Attitude

Towards Artificial Intelligence Scale were used to collect the data.

Results: Among the nurses who participated in the study, 36.0% were between 26-34 years old, 77.0% were

female, 51.0% were single, and 64.0% were undergraduate graduates. The mean total score of the positive

attitude sub-dimension of the General Attitude Towards Artificial Intelligence Scale of the nurses was

43.08±9.66 and the mean total score of the negative attitude sub-dimension was 24.85±7.64. According to the

data obtained, the descriptive characteristics that had a statistically significant relationship with the positive

attitude sub-dimension score of the general attitude towards artificial intelligence scale were age, educational

status, marital status, total years of service, having knowledge about artificial intelligence and having

knowledge about the use of artificial intelligence in health (p<0.05).

Conclusion: According to the results of the study, it is seen that the positive attitudes of nurses towards

artificial intelligence are above the medium level. Due to the increasing use of artificial intelligence

technologies, which are becoming increasingly widespread all over the world, in health services, it may be

recommended to organize supportive programs regarding the factors affecting nurses' general attitudes towards

artificial intelligence.

Amaç: Yapay zekâ tarafından desteklenen teknolojilerin sağlık hizmetlerinde kullanımı tüm dünyada giderek

yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada hemşirelerin yapay zekâya yönelik tutumları ve ilişkili faktörlerin

belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı kesitsel tipte yapılan araştırmanın örneklemini İç Anadolu Bölgesinde yer alan bir kamu

hastanesinde çalışan 100 hemşire oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Tanımlayıcı Özellikler Bilgi Formu ve

Yapay Zekâya Yönelik Genel Tutum Ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan hemşirelerin %36,0’ı 26-34 yaş arası, %77,0’ı kadın, %51,0’ı bekâr, %64,0’ı

lisans mezunudur. Hemşirelerin Yapay Zekâya Yönelik Genel Tutum Ölçeği pozitif tutum alt boyutu toplam

puan ortalaması 43,08±9,66, negatif tutum alt boyutu toplam puan ortalaması ise 24,85±7,64 olarak

bulunmuştur. Elde edilen verilere göre yapay zekâya yönelik genel tutum ölçeği pozitif tutum alt boyut puanı ile

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olan tanımlayıcı özellikler; yaş, öğrenim durumu, medeni durum, toplam

hizmet yılı, yapay zeka hakkında bilgi sahibi olma ve yapay zekanın sağlıkta kullanımı hakkında bilgi sahibi

olmadır (p<0,05).

Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre hemşirelerin yapay zekâya yönelik pozitif tutumlarının orta düzeyin üstünde

olduğu görülmektedir. Tüm dünyada gün geçtikçe kullanımı yaygınlaşan yapay zekâ teknolojilerinin sağlık

hizmetlerinde de giderek artan kullanımı nedeniyle, hemşirelerin yapay zekâya yönelik genel tutumlarını etkileyen faktörlere ilişkin destekleyici programların düzenlenmesi önerilebilir.