THE RELATIONSHIP BETWEEN ELECTRONIC COMMERCE AND ECONOMIC GROWTH IN THE DIGITALIZATION PROCESS: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON TURKEY


Şahin A., Öcal O.

II. ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Konya, Turkey, 3 - 04 November 2023, pp.99-102

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Konya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.99-102
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT With the widespread use of the internet in the digitalizing world, the concept of electronic commerce (e-commerce), which can also be described as a virtual bridge that enables fast shopping between companies and consumers, has emerged. The mass production technologies developed with Industry 4.0, the diversity in e-commerce platforms, and the increase in marketplaces have quickly increased the desire to reach consumers worldwide. With e-commerce, physical store shopping was replaced by online shopping over time, allowing companies to access more customers. At the same time, it has also accelerated the processes for government agencies to provide payments such as taxes and insurance from the relevant persons and institutions. As a result of these developments, companies on virtual platforms have had to increase their marketing activities in digital channels to reach their target customers. This study was prepared to see the reflections of this momentum gained in production and consumption on e-commerce worldwide, especially in Turkey, and to examine its effects on the Turkish economy. At the same time, it is essential to evaluate the course and impacts of electronic commerce, which has become one of the most significant development areas today, to shed light on the strategic decisions of e-commerce companies and to contribute to the literature. According to the Statista report, while the internet usage rate in the world was approximately 1,023 million in 2005, it increased to 5.3 million in 2022, an increase of nearly 20%. According to data from the Turkish Statistical Institute (TUIK), the rates of internet usage and purchasing or ordering goods/services in 2004-2023 in Turkey were analyzed, and while this rate was approximately 0.9% in 2004, it reached 49.5% in 2023. According to the 2022 report prepared in cooperation with the Electronic Commerce Operators Association (ETID), Iyzico and Dogma Alares, the share of e-commerce in the gross domestic product (GDP) was 3.8% in 2018, increasing every year and reaching 6% in 2022. While the volume of retail e-commerce in total retail in Turkey was 5.3% in 2018, it rose each year and reached 16.5% in 2022. When the share of retail e-commerce in total retail volume in 2022 is analyzed by countries, China has a share of 31.4%, the USA 26.3%, the UK 27.5%, and Brazil 20.5%, while Turkey has reached 16.5%. As can be seen from these data, there is a need for further developing domestic and international e-commerce activities in the Turkish economy and contributing to the national economy. Keywords: Electronic Commerce, E-Commerce, Digitalization, Economic Growth, E-Commerce in Turkey

ÖZET Dijitalleşen dünyada internetin yaygın kullanımıyla firmalar ile tüketiciler arasında hızlı alışverişi sağlayan ve sanal bir köprü olarak da nitelendirebileceğimiz “elektronik ticaret (e-ticaret)” kavramı ortaya çıkmıştır. Endüstri 4.0 ile gelişen seri üretim teknolojileri, e-ticaret platformlarındaki çeşitlilik ve pazar yerlerinin artışı da dünyanın birçok noktasındaki tüketiciye hızlı bir şekilde ulaşma isteğini artırmıştır. E-ticaret ile fiziki mağaza alışverişleri zamanla yerini online alışverişe bırakırken, firmaların da daha fazla müşteriye ulaşmasına imkân tanımıştır. Aynı zamanda devlet kurumları için de vergi, sigorta gibi ödemelerin ilgili kişi ve kurumlardan sağlanması konusunda da süreçleri hızlandırmıştır. Bu gelişmeler neticesinde, sanal platformlarda yer alan firmalar hedef kitlesindeki müşterilere ulaşabilmek için dijital kanallardaki pazarlama faaliyetlerini de artırmak durumunda kalmışlardır. Üretimde ve tüketimde kazanılan bu ivmenin dünyada ve özellikle Türkiye’ de e-ticarete yansımalarını görebilmek ve aynı zamanda Türkiye ekonomisine etkilerini inceleyebilmek amacıyla hazırlanan bu çalışma; günümüzdeki en önemli gelişim alanlarından biri haline gelen elektronik ticaretin geçmişten günümüze gidişatını ve etkilerini değerlendirmek, firmaların e-ticarete yönelik stratejik kararlarına ışık tutmak ve literatüre katkı sağlamak adına önemlidir. Statisca raporuna göre; dünyada internet kullanım oranı 2005 yılında yaklaşık 1,023 milyon iken; 2022 yılında 5,3 milyona yükselerek yaklaşık %20 oranında bir artış göstermiştir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye’de 2004-2023 yılları arasında internet kullanım oranları ile mal veya hizmet satın alma veya sipariş verme oranları incelenmiş ve 2004 yılında bu oran yaklaşık %0,9 iken, 2023 yılında %49,5’lara kadar ulaşmıştır. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD), Iyzico ve Dogma Alares iş birliği ile hazırlanan 2022 yılı raporuna göre; e-ticaretin gayri safi yurt içi hasıladan (GSYİH) aldığı pay 2018 yılında %3,8 iken, bu oran her yıl artarak 2022 yılında %6’ya ulaşmıştır. Türkiye’deki perakende e-ticaretin toplam perakende içerisindeki hacmi 2018 yılında %5,3 olurken, her yıl artış göstererek 2022 yılında %16,5 seviyelerine kadar ulaşmıştır. Ayrıca 2022 yılında perakende e-ticaretin toplam perakende hacminden aldığı pay ülkelere göre incelendiğinde; Çin %31,4, ABD %26,3, Birleşik Krallık %27,5 ve Brezilya %20,5 paya sahipken, Türkiye %16,5 seviyelerine ulaşmıştır. Bu verilerden de görüleceği üzere; Türkiye ekonomisindeki yurtiçi ve yurtdışı e-ticaret faaliyetlerinin daha da geliştirilmesine ve ülke ekonomisine katkı sağlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Anahtar Kelimeler: Elektronik Ticaret, E-Ticaret, Dijitalleşme, Ekonomik Büyüme, Türkiye’de E-Ticaret