A Research on Academic Studies in The Fields of Green Marketing and Green Accounting


Sümerli Sarıgül S., Yalçın A.

2020 International CEO Communication, Economy, Organization & Social Sciences Congress, Gorazhde, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 December 2020, pp.112-113

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Gorazhde
  • Country: Bosnia And Herzegovina
  • Page Numbers: pp.112-113
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

The dilemma that human wants and needs are endless and resources are scarce necessitates focusing on sustainability. There must be more production for more consumption. Uncontrolled use of resources and unconscious consumption can cause land, air and sea to be filled with wastes and increasing pollution. Therefore, environmental sensitivity should be increased by thinking more about sustainability. When the environmental 113 problems that emerged with the industrialization process reached serious dimensions, preventive or reducing remedies were sought by developed countries. The rationale that leads businesses to act sensitive and concerned with these environmental problems is that environmental impacts have recently reached very important levels. For these reasons, environmental problems should be addressed globally, and then necessary steps should be taken for a solution. Environmental problems in parallel with industrialization have led to a better understanding of the importance of the concept of sustainable development over time. Aim: Increasing environmental awareness and the need to take into account the environmental sensitivity of businesses have led to the emergence of green marketing and green accounting approaches. Academic studies are of critical importance in the production of knowledge and in achieving development in the field of the produced knowledge. Therefore, the aim of the research is to examine the studies in the literature on green marketing and green accounting. Method: Bibliometric analysis is to show the development in a particular field of knowledge. It is used to analyze the trend of research, to identify emerging fields of science, to determine where and how often articles are published. Bibliometry explores information through the use of different indicators related to publications, cited references, phrases, phrases, citations, co-citations, authorship, and features that can extract hidden patterns from structural data (Gündüz, 2018: 241). Therefore, articles and postgraduate theses on green marketing and green accounting were examined using bibliometric analysis. Articles related to the fields have been scanned in Google Scholar and Web of Science databases without any year limitation and shown with the help of tables from past to present. graduate thesis written in Turkey were examined for the same time then scanned through the Council of Higher Education Thesis Center. Important Findings: In the study, it was concluded that although there are separate studies on green marketing and green accounting, there are almost no studies that are handled together. The only thesis that addresses green marketing understanding and green accounting practices together is a master's thesis written in 2019. Keywords: Green Marketing, Green Accounting, Sustainability

nsan istek ve ihtiyaçlarının sonsuz, buna karşılık kaynakların ise kıt olması ikilemi sürdürülebilirlik üzerine yoğunlaşmayı gerektirmektedir. Daha fazla tüketim için daha fazla üretimin olması gerekmektedir. Kaynakların kontrolsüzce kullanımı ve tüketim şuursuzluğu kara, hava ve denizlerin atıklarla dolmasına, kirliliğin giderek artmasına sebep olabilmektedir. Dolayısıyla sürdürülebilirlik üzerine daha fazla düşünülerek çevresel duyarlılığın arttırılması gerekmektedir. Sanayileşme süreci ile birlikte ortaya çıkan çevre sorunları ciddi boyutlara ulaşınca, gelişmiş ülkeler tarafından bu sorunları önleyici ya da azaltıcı çareler aranmaya başlanmıştır. İşletmeleri bu çevresel sorunlara karşı duyarlı ve ilgili davranmaya sevk eden gerekçe çevresel etkilerin son dönemlerde çok önemli boyutlara ulaşmasıdır. Bu sebeplerden ötürü çevre ile alakalı sorunlar küresel olarak ele alınıp, ardından çözüm için gerekli görülen adımlar atılmalıdır. Sanayileşmeye paralel olarak yaşanan çevre sorunları, sürdürülebilir kalkınma kavramının öneminin zamanla daha iyi anlaşılmasına neden olmuştur. Amaç: Artan çevresel duyarlılık ve işletmelerin çevresel duyarlılığı dikkate alma gereksinimi yeşil pazarlama ve yeşil muhasebe yaklaşımların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bilginin üretilmesinde ve üretilen bilginin alanına yönelik gelişmenin sağlanabilmesinde akademik çalışmalar kritik önem taşımaktadır. Dolayısıyla araştırmanın amacı, literatürde yeşil pazarlama ve yeşil muhasebe alanına yönelik çalışmaların incelenmesidir. Yöntem: Bibliyometrik analiz, belirli bir bilgi alanındaki gelişimi göstermektir. Araştırmaların eğilimini analiz etmek, ortaya çıkan bilim alanlarını belirlemek, makalelerin nerede ve hangi sıklıkla yayınlandığını tespit etmek için kullanılmaktadır. Bibliyometri, yayınlar, atıf yapılan referanslar, sözcük öbekleri, cümlecikler, atıflar, birlikte atıflar, yazarlık ve yapısal veriden gizli kalıpları çıkartabilecek özelliklerle ilgili farklı göstergelerin kullanımı yoluyla bilgi araştırır (Gündüz, 2018: 241). Dolayısıyla çalışmada yeşil pazarlama ve yeşil muhasebe alanına yönelik makaleler ve lisansüstü tezler bibliyometrik analiz kullanılarak incelenmiştir. Alanlara yönelik makaleler, Google Scholar ve Web of Science veri tabanlarında, yıl sınırlaması olmaksızın taratılarak geçmişten günümüze tablo yardımı ile gösterilmiştir. Aynı zamanda alana yönelik Türkiye’de yazılan lisansüstü tezler Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi aracılığı ile taratılarak incelenmiştir. Önemli Bulgular: Çalışmada, yeşil pazarlama ve yeşil muhasebe alanına yönelik ayrı ayrı çalışmalar olmasına karşın bir arada ele alındığı çalışmaların neredeyse hiç olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Yeşil pazarlama anlayışı ve yeşil muhasebe uygulamalarını bir arada ele alan tek tez çalışması 2019 yılında yazılmış olan bir yüksek lisans tezidir. Anahtar Kelimeler: Yeşil Pazarlama, Yeşil Muhasebe, Sürdürülebilirlik