THE ROLE OF BLOCKCHAIN IN FINANCIAL ACCOUNTING: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS


Boztosun D., Şahin E., Kılınç Ç., Çete H.

7. ANKARA ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Ankara, Turkey, 2 - 04 December 2022, pp.798-811

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.798-811
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

One of the most important advances that the global economy has brought with it in recent years is blockchain technology and cryptocurrencies. Blockchain technology is a network system that carries a distributed ledger infrastructure that simultaneously stores data in logical blocks. Since this technology is thought to have revolutionary qualities in the industry, it has led people to great innovations and research. It is quite natural that it has started to attract great attention from the first day it emerged, as a result of the possible benefits it may offer. Among the biggest reasons for this, the level of security and the concept of time are the most emphasized positive effects. Blockchain for security aims to carry the transparency and secure transaction method to many different places by processing and storing data in a way that can be accessed by everyone at the same time, as well as its plans to save time in a digital way by accelerating the processes and reducing the human factor. Considering all these aspects, it is thought that many businesses will be affected directly or indirectly, and as a matter of fact, one of the areas that will be affected will be the finance-based accounting system. In this study, first of all, blockchain technology and its possible effects on financial accounting are briefly mentioned. In this direction, using the bibliometric analysis technique, studies in the field are analyzed according to certain criteria and it is aimed to contribute to those who will study or research the subject. In this context, 69 studies accessed from the "Google Scholar" database between 2015-2021 were accepted as data sets. In light of the findings obtained in the study, it is observed that most studies in this field were carried out in 2019. In addition, when the distribution of the studies according to their types was examined, it was understood that most studies were in the "article" type. With the help of network analysis, it has been determined that the keyword that is used the most is "blockchain", and when the distribution by country is examined through the data set, it is seen that the United States has the most studies. 

Küresel ekonominin son yıllarda beraberinde getirdiği en önemli ilerlemelerden biri blockchain teknolojisi ve kripto paralardır. Blockchain teknolojisi, verileri mantıksal açıdan bloklar halinde eş zamanlı olarak depolayan dağıtık bir defter altyapısı taşıyan ağ sistemidir. Bu teknolojinin endüstride devrim yaratacak nitelikleri olduğu düşünüldüğünden insanları büyük yeniliklere ve araştırmaya yönlendirmiştir. Ortaya çıktığı ilk günden itibaren büyük ilgi görmeye başlaması da sunması muhtemel faydalar neticesinde gayet doğaldır. Bunun en büyük sebeplerinden güvenlik düzeyi ve zaman kavramı en çok üstünde durulan pozitif etkilerindendir. Güvenlik için Blockchain aynı anda herkesin ulaşabileceği şekilde verileri işleyip depolayarak şeffaflık ile güvenli işlem şeklini çok farklı yerlere taşımayı hedeflemesinin yanı sıra süreçleri hızlandırıp insan faktörünü azaltarak dijital bir şekilde zaman tasarrufu sağlamayı planlamaktadır. Bütün bu yönler dikkate alındığında birçok işlerin doğrudan veya dolaylı etkileneceği düşünülmektedir ve nitekim etkileyeceği alanlardan biri de finans temelli muhasebe sistemi olacaktır. Bu çalışmada öncelikle blockchain teknolojisi ve finansal muhasebeye olan olası etkilerinden kısaca bahsedilmiştir. Bu doğrultuda bibliyometrik analiz tekniği kullanılarak alanda yapılan çalışmalar belli kriterlere göre analiz edilmektedir ve bundan sonra konu hakkında çalışma veya araştırma yapacaklara katkı sağlaması hedeflenmektedir. Bu bağlamda 2015-2021 yılları arasında “Google Scholar” veri tabanından üzerinden ulaşılan 69 çalışma veri seti olarak kabul edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular ışığında, bu alanda en fazla çalışmanın 2019 yılında yapıldığı gözlemlenmektedir. Ayrıca, çalışmaların türlerine göre dağılımına bakıldığında en fazla çalışmanın “makale” türünde olduğu anlaşılmıştır. Ağ analizi yardımıyla en fazla geçen anahtar kelimenin “blockchain” olduğu tespit edilmiştir ve veri seti üzerinden ülkelere göre dağılımı incelendiğinde Amerika Birleşik Devletlerinin en fazla çalışmaya sahip olduğu görülmektedir.