Sekonder lenfödemli bir hastada tüp mide cerrahisi öncesi ve sonrası uygulanan kompleks boşaltıcı fizyoterapinin etkinliği: vaka raporu


Creative Commons License

Abakay H., Doğan H., Güç A. A., Akbayrak T.

Journal of Exercise Therapy and Rehabilitation, vol.10, no.2, pp.158-165, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Bu vaka sunumunun amacı, over kanseri ile ilişkili sekonder lenfödemi olan bir hastada tüp mide cerrahisi (TMC)

öncesinde lenfödem şikayeti için uygulanan Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapi (KBF) ile aynı hastada TMC sonrasında uygulanan

KBF’nin etkisini incelemek ve KBF’nin beden algısı, yaşam kalitesi ve anksiyete seviyesi üzerine olan etkisini araştırmaktı.

Yöntem: Bu vaka raporuna over kanseri ile ilişkili unilateral (sol) alt ekstremitesinde sekonder lenfödem gelişen 44 yaşındaki

kadın hasta dahil edildi. Hastaya TMC öncesi ve TMC sonrası 30 seans KBF uygulandı. Tüm değerlendirmeler KBF

uygulamasından önce ve sonra yapıldı. Ödem şiddeti çevre ölçümü ve doku altı sıvı yüzdesi (doku altı dielektrik sabiti) ölçümleri

ile belirlendi. Hastanın beden algısı, yaşam kalitesi ve anksiyete düzeyi sırasıyla Beden Algısı Ölçeği (BAÖ), Lenfödem Yaşam

Kalitesi Anketi (LYMQOL) ve Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (STAI) kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular: Çevre ölçümlerinde en belirgin azalmanın TMC sonrası uygulanan KBF ile quadriceps kasının orta noktasında olduğu

bulundu (KBF’den önce 101,1cm→KBF’den sonra 60,8cm). TMC öncesi ve sonrası uygulanan KBF ile sol alt ekstremite doku

altı sıvı yüzdelerinde en çok azalmanın sırasıyla malleol (%35,54) ve bacaktaki (%36,84) ölçüm noktalarında olduğu görüldü.

TMC sonrası uygulanan KBF ile BAÖ, LYMQOL ve STAI puanları sırasıyla 89, 2,27, 46 puan olarak bulundu.

Sonuç: Bu vaka sunumu TMC öncesi ve sonrası uygulanan KBF’nin lenfödem şiddetini azaltmada ve beden algısını, yaşam

kalitesini ve kaygı düzeyini iyileştirmede etkili bir yöntem olduğunu gösterdi. Obez lenfödemli hastalarda TMC öncesi uygulanan

KBF’nin cerrahi sonrasındaki tedavinin başarısı üzerine olan etkisini belirlemek için randomize kontrollü çalışmalar

planlanmalıdır.