THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL JUSTICE PERCEPTION ON WHISTLEBLOWING AND THE INTERMEDIATE ROLE OF JOB STRESS: A RESEARCH ON KAYSERI HEALTHCARE EMPLOYEES


Creative Commons License

Aykan E., Bellek M.

ASOS Journal (Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi), vol.7, no.98, pp.247-264, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Businesses are not just a set of policies or procedures or else parts of a plant or machine, but also individuals and their relationships. From this perspective, businesses, which are important social systems, have to take into account the perceptions of their employees' justice and the positive or negative behavioral situations that may arise as a result of these perceptions in order to manage these relations effectively. In this context, the main purpose of the study is to examine the relationship between organizational justice, organizational stress and whistleblowing theoretically, to examine the relationship between health workers' perception of justice in business life and their perspectives on whistleblowing behavior and to find out how job stress plays a role in this relationship. In order to achieve this goal, surveys were conducted for individuals working in private and public hospitals. With the researches, data on employees' perceptions of organizational justice, whistleblowing intentions and stress levels were collected. It has been found that job stress has a partial mediating effect on the relationship between organizational justice perception and intention of whistleblowing.

İşletmeler sadece bir dizi politika ya da prosedür, bir fabrika ya da makine parçalarından değil, aynı zamanda bireyler ve sistem arasındaki ilişkilerden meydana gelmektedir. Bu çerçeveden bakıldığında önemli birer sosyal sistem olan işletmeler bu ilişkileri etkin yönetebilmek için tüm faaliyetlerinde çalışanlarının adalet algılarını ve bu algılar sonucu ortaya çıkabilecek pozitif ya da negatif davranışsal durumları da hesaba katmak durumundadır. Bu bağlamda yapılacak çalışmanın temel amacı örgütsel adalet, örgütsel stres ve örgütsel ifşa kavramlarını teorik olarak inceleyerek, sağlık çalışanlarının iş yaşamlarındaki adalet algıları ile örgütsel ifşa davranışına bakış açıları arasındaki ilişkiyi incelemek ve bu ilişkide iş stresinin nasıl bir rol oynadığını keşfetmektir. Bu amaca ulaşabilmek için özel ve kamu hastanelerinde çalışan bireylere anket çalışmaları yapılmıştır. Yapılan araştırmalar ile çalışanların örgütsel adalet algıları, ifşa niyetleri ve stres seviyelerine ilişkin veriler toplanmıştır. İş stresinin, örgütsel adalet algısı ve ifşa niyeti ilişkisinde kısmi aracılık etkisi gösterdiği tespit edilmiştir.