SANAYİ 4.0’IN UYGULANMASINDA Y KUŞAĞININ ROLÜ


Creative Commons License

Davutoğlu N. A.

Sosyal Bilimler Dergisi / The Journal of Social Sciences, no.40, pp.570-580, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeler yeni üretim-hizmet sistemlerinin

yanı sıra toplumsal açıdan yeni kuşakların da ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Dolayısıyla geleceğin vizyonu olarak kabul edilen, iş, eğitim ve sosyal hayata yön

veren Sanayi 4.0 kavramı 2010 yılında literatüre kazandırılmış insan unsuruna yer

vermeksizin makinenin makineyi yönetmesi olarak adlandırılan kavramdır.

Teknolojide yaşanan değişim, kuşakların teknolojiyi kullanım şekillerine göre de

sınıflandırılmalarına neden olmuştur. Tarihsel gelişmelere paralel olarak

adlandırılan kuşaklar son yıllarda teknolojiyi kullanım özelliklerine göre de

sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflanmalardan bir olan Y Kuşağı 1980-2000 yılları

arası doğan milenyum nesil olarak kabul gören kuşaktır. Çalışmada amaç geleceğin

insan kaynağını, davranış kalıplarını ve hizmet standartlarını biçimlendiren Y

kuşağının biçimleyici rolünü vurgulamaktır. Konuyla ilgili literatür taraması

yapılmıştır. Elde edilen bilgiler analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Bu çalışmalar

ışığında Y Kuşağının bu yönü ön plana çıkarılmıştır. Bugüne kadar yapılan

çalışmalarda her ne kadar Sanayi 4.0 ve Y Kuşağı ilişkisi irdelenmemesine rağmen

her iki konunun birbirleriyle ilişkisinin olduğu öngörülmektedir. Bu çalışmanın

bundan sonraki araştırmalara öncülük edeceği düşünülmektedir.