Satın Alma Karar Sürecinde Algılanan Risk: Paket Turlara Yönelik Bir Araştırma


KARAMUSTAFA K., ERBAŞ E.

Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi - Journal of Consumer and Consumption Research, vol.3, no.1, pp.103-144, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study aims to determine the risk perception of foreign tourists, those visiting the Region of Cappadocia in Turkey, towards package tours. In this respect, it tries to disclose whether tourists’ risk perceptions change depending upon demographics and cultural features as well as tourists’ previous visit experiences.

From the data collected within the frame of the sample and the statistical tests applied, it can be concluded that (a) the functional risk factors appeared to be the most perceived one among the other four risk factors and (b) the risk factors vary depending demographics and cultural features as well as tourists’ previous visit experiences. In line with the results of the current study, some suggestions, required to be taken into account by the firms those providing the services and within the package tours and also those like tour operators and travel agencies preparing and distributing the package tours, have been made.

Bu çalışmanın amacı, Kapadokya Bölgesine gelen yabancı turistlerin “paket tur” satın alma karar sürecindeki risk algılamalarındaki olası faktörleri belirlemek ve bu faktörlerin turistlerin demografik ve kültürel özellikleri ile ziyaret deneyimlerine göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır.

Çalışmanın örneklemi kapsamında toplanan verilere uygulanan istatistiksel testler sonucunda, (a) paket tur satın alma karar sürecinde fonksiyonel risk faktörünün diğer risk faktörlerine göre turistlerin risk algılamalarında daha belirgin bir şekilde ortaya çıktığı ve (b) ortaya çıkan risk faktörlerinin turistlerin demografik ve kültürel özellikleri ile ziyaret deneyimlerine göre farklılık gösterdiği anlaşılmıştır. Çalışmanın ortaya çıkan sonuçları doğrultusunda, paket tur içerisinde yer alan hizmetleri sunan işletmeler ile paket turların hazırlanmasını ve dağıtımını üstlenen seyahat acenteleri ve tur operatörlerine dikkate almaları gereken unsurlara yönelik önerilerde bulunulmaktadır.