MEDIATING EFFECT OF PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT ON THE RELATIONSHIP OF ENTREPRENEURAL LEADERSHIP AND EMPLOYEE CREATIVITY IN HEALTHCARE BUSINESSES


Aykan E., Doğan S.

4. Uluslararası Bakü Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Baku, Azerbaijan, 30 November - 01 December 2022, vol.1, pp.532-541

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Baku
  • Country: Azerbaijan
  • Page Numbers: pp.532-541
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

The management approach that focuses on the development of employees is gaining importance day by day for healthcare businesses that provide healthcare services supply, as it is in every sector. The high level of specialization and the use of intensive knowledge and technology in health enterprises increase this necessity. Issues such as employees exhibiting innovative behaviors, to be found in innovative work behaviors and employee creativity are becoming priority areas in health service delivery. In these practices, which develop positive outputs for businesses, leaders who support development are needed. This leadership style, which focuses on the success of subordinates instead of focusing on their own personal interests and development, is emphasized as entrepreneurial leadership. In the philosophy of entrepreneurial  leadership, achieving corporate goals and objectives can be realized by supporting the creativity and development of subordinates. In this context, the main purpose of entrepreneurial leadership is to ensure the individual and professional development of subordinates. However, while focusing on the success of subordinates, psychological support is also needed to make them feel powerful in their work-related activities. In this direction, the mediating effect of psychological empowerment in the effect of entrepreneurial leadership on employee creativity will be examined within the scope of the research. According to the research findings, it was determined that entrepreneurial leadership is positively related to employee creativity and psychological empowerment. As a result of multiple regression analysis, psychological empowerment shows partial mediation in the relationship between entrepreneurial leadership and employee creativity. As a result, entrepreneurial leadership theory can be expressed as an important concept for employee creativity in healthcare businesses. In addition, it is predicted that employees who feel psychologically strong can engage in more creative initiatives.

Çalışanların gelişimine odaklanan yönetim anlayışı her sektörde olduğu gibi sağlık hizmeti arzını sağlayan sağlık işletmeleri için de her geçen gün önem kazanmaktadır. Sağlık işletmelerinde uzmanlaşma seviyesinin yüksek olması, yoğun bilgi ve teknolojinin kullanılması bu zorunluluğu artırmaktadır. Çalışanların inovatif davranışlar sergilemesi, yenilikçi iş davranışlarında bulunması ve çalışan yaratıcılığı gibi konular sağlık hizmeti sunumunda öncelikli alanlar haline gelmektedir. İşletmeler için olumlu çıktılar geliştiren bu uygulamalarda ise gelişimi destekleyen liderlere ihtiyaç duyulmaktadır. Kendi kişisel çıkarlarına ve gelişimine odaklanmak yerine astların başarısına odaklanan bu liderlik tarzı, girişimci liderlik olarak vurgulanmaktadır. Girişimci liderlik felsefesinde, kurumsal amaç ve hedeflere ulaşma, astların yaratıcılığının ve gelişiminin desteklenmesi ile gerçekleşebilmektedir. Bu bağlamda girişimci liderlikte temel amaç, astların bireysel ve mesleki gelişiminin sağlanmasıdır. Ancak astların başarısına odaklanırken işe yönelik faaliyetlerinde kendilerini güçlü hissetmelerini sağlayacak psikolojik desteğe de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda araştırma kapsamında girişimci liderliğin çalışan yaratıcılığı üzerindeki etkisinde psikolojik güçlendirmenin aracılık etkisi incelenecektir. Araştırma bulgularına göre, girişimci liderliğin çalışan yaratıcılığı ve psikolojik güçlendirme ile pozitif yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir. Çoklu regresyon analizi sonucunda ise girişimci liderliğin çalışan yaratıcılığı ile ilişkisinde psikolojik güçlendirme kısmi aracılık göstermektedir. Sonuç olarak sağlık işletmelerinde çalışan yaratıcılığı için girişimci liderlik teorisi önemli bir kavram olarak ifade edilebilmektedir. Ayrıca kendini psikolojik olarak güçlü hisseden çalışanların daha fazla yaratıcı girişimlerde bulunabileceği ön görülmektedir.