Media Religion Relationship in the Context of Culture Industry, Popular Culture and Alienation


Akkaya Ü. H.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.59, pp.590-606, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 59
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: ERIC (Education Resources Information Center), Index Islamicus, Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts, MLA - Modern Language Association Database, Political Science Complete, Sociological abstracts, Worldwide Political Science Abstracts
  • Page Numbers: pp.590-606
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

In studies or evaluations put forward with an effort to understand the dynamics of the social today; media, religion,

It is wrong to say that phenomena such as popular culture, culture industry and alienation should also be taken into account.

No way. In this study, the concepts mentioned and the data related to the social in connection with these concepts will be benefited from.

media is an important tool and a variable that should not be ignored in religion-society relations.

Based on the assumption, the relationship between media and religion has been tried to be examined. In this context, first of all, in the functioning of the social, the individual

communication, mass communication, culture industry, popular

Topics such as culture, alienation, media, and religiosity have been evaluated with their main lines. Subsequently, it is basically

TV series located in the center of the TV series obtained from these series through content analysis and their relation with the above concepts.

The data thought to be found has been revealed. In the conclusion section, "the understanding of fate is the result of the cruel and oppressed characters.

their attitudes towards them, the thing to which the events are connected, the ideology of daily life ”.

By interpreting the relationship between themes and the concepts mentioned above, inferences have been made regarding the relationship between media and religion.

Keywords: Media, Popular culture, Alienation, Culture Industry, Media-Religion Relationship

Günümüzde toplumsalın dinamiklerini anlama çabasıyla ortaya konan çalışma ya da değerlendirmelerde; medya, din,
popüler kültür, kültür endüstrisi ve yabancılaşma gibi olguların da hesaba katılması gereken unsurlar olduğunu söylemek yanlış
olmaz. Bu çalışmada, zikredilen kavramlar ve bu kavramlarla bağlantılı biçimde toplumsala ilişkin ortaya çıkan verilerden istifade
edilmek suretiyle, medyanın önemli bir araç ve din-toplum ilişkilerinde göz ardı edilmemesi gereken bir değişken olduğu
varsayımından da hareketle medya din ilişkisi irdelenmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede öncelikle, toplumsalın işleyişinde, bireyin
tercihleri ve yaşam biçiminin şekillenmesinde anahtar unsurlar olduğu düşünülen iletişim, kitle iletişimi, kültür endüstrisi, popüler
kültür, yabancılaşma, medya, dindarlık gibi konu başlıkları ana hatlarıyla değerlendirilmiştir. Sonrasında, temelde araştırma alanının
merkezinde yer alan televizyon dizileri, bu dizlerden içerik çözümlemesi yoluyla elde edilen ve yukarıdaki kavramlarla da ilintisi
bulunduğu düşünülen veriler ortaya konmuştur. Sonuç bölümündeyse “kader anlayışı, zalim ve mazlum karakterlerin olaylar
karşısındaki tutumları, karşılaşılan olayların bağlandığı şey, gündelik hayatın ideolojisi” gibi araştırma evreninde irdelenen ana
temalarla yukarıda zikredilen kavramlar arası ilişki yorumlanarak medya din ilişkisine yönelik çıkarsamalar yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Medya, Popüler kültür, Yabancılaşma, Kültür Endüstrisi, Medya-Din İlişkisi