UNDERGRADUATE STUDENTS' SELF-ASSESSMENTS ON THE LEVELS OF CONCEPTUAL AWARENESS REGARDING THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION: THE CASE OF KAYSERİ


Aksoylu S., Salman Ü. N.

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.24, no.3, pp.348-361, 2023 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study was conducted with the aim to measure of self-evaluation of students' level of conceptional awareness of Faculties of Engineering, Architecture and Design and Applied Sciences of Kayseri University (KAYU) and Faculties of Engineering and Economics and Administrative Sciences of Erciyes University (ERU) and Nuh Naci Yazgan University (NNYU). Study data were obtained through questionnaires and face-to-face interviews with students. 760 students studying in two different departments of three universities participated in the study. As a result of the study, besides it was determined that there was no statistically significant difference according to the departments and faculties of the students participating in the research; It was concluded that the group of students who think that their self-evaluation about the level of conceptual awareness of the Fourth Industrial Revolution is the highest is NNYU students (420,48).
Bu çalışma, Kayseri Üniversitesinin (KAYÜ) Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Nuh Naci Yazgan (NNYÜ) Üniversitesinin Mühendislik ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin Dördüncü Endüstri Devrimi’ne ilişkin kavramsal farkındalık düzeylerine dair öz değerlendirmelerini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma verileri, öğrencilerle yapılan anket ve yüz yüze görüşmeler aracılığıyla elde edilmiştir. Çalışmaya üç üniversitenin iki farklı bölümünde öğrenim gören 760 öğrenci katılmıştır. Çalışma sonucunda, araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümlere ve fakültelere göre istatistiki olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığının tespit edilmesinin yanı sıra; Dördüncü Endüstri Devrimi’ne ilişkin kavramsal farkındalık düzeylerine dair öz değerlendirmelerinin en yüksek olduğunu düşünen öğrenci kümesinin NNYÜ öğrencileri (420,48) olduğu sonucuna ulaşılmıştır.