TRANSITION FROM INTERNATIONAL TRADE THEORIES TO DESTINATION COMPETITIVENESS MODELS: A CONCEPTUAL EVALUATION


Akın M. H., Karamustafa K., Öztürk Y.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, no.1, pp.203-228, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The evaluation of the factors causing the competitiveness of international tourism within the scope of global trade theories will contribute to a better understanding of destination competitiveness models and their roots. In this context, the main purpose of study is to evaluate the relationship between international trade theories and the models of destination competitiveness that reveal the reasons of international trade and the reasons for the companies to turn to competitiveness and to contribute to the relevant knowledge. In other words, this study focuses on the process of transition from international trade theories to destination competitiveness models. Within the scope of the research, literature was searched on the subject, international trade theories and destination competitiveness models were discussed in detail and evaluated as a whole. It is concluded that there is a need for destination competitiveness models as a result of the contradictions between traditional and new approaches in international trade theories, besides it is understood that there is a relationship between international trade theories and destination competitiveness models in terms of focal points and the common benefits they offer.

Uluslararası turizmin rekabetçiliğine sebep olan unsurların küresel ticaret teorileri kapsamında değerlendirmesi destinasyon rekabetçiliği modelleri ve köklerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, uluslararası ticaretin ve işletmelerin rekabetçiliğe yönelmelerinin nedenlerini ortaya koyan uluslararası ticaret teorileri ile destinasyon rekabetçiliği modelleri arasındaki ilişkiyi değerlendirerek ilgili bilgi birikimine katkılar oluşturmaktır. Diğer bir ifadeyle bu çalışma, uluslararası ticaret teorilerinden destinasyon rekabetçiliği modellerine geçiş süreci üzerine kurgulanmıştır. Çalışma kapsamında, konuyla ilgili literatür taraması yapılmış, uluslararası ticaret teorileri ile destinasyon rekabetçiliği modelleri ayrıntılı olarak ele alınarak bütünsel olarak değerlendirilmiştir. Uluslararası ticaret teorilerinde geleneksel ve yeni yaklaşımların bazı noktalarda birbirleriyle çelişmeleri sonucunda destinasyon rekabetçiliği modellerine duyulan ihtiyacın ortaya çıktığı sonucuna varılmış, ayrıca uluslararası ticaret teorileri ile destinasyon rekabetçiliği modelleri arasında, odak noktaları ve sundukları ortak faydalar bakımından bir ilişkinin bulunduğu anlaşılmıştır.