Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Öykü Yazma Becerileri


Creative Commons License

Deniz S.

13. ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE EĞİTİM BİLİMLERİ KONGRESİ 01-03 ARALIK 2022 İSTANBUL, İstanbul, Turkey, 1 - 03 December 2022, vol.13, no.1, pp.393-399

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 13
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.393-399
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Öz: Bu araştırma ile Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) olan öğrencilerin öykü yazma becerilerinin derinlemesine değerlendirilmesi amaçlanmıştır. ÖÖG olan öğrencilerin öykü yazımları: öykünün unsurları, öykünün bölümleri ve yazım kuralları açılarından incelenmiştir. Araştırmaya, 2022 yılında Kayseri ilinde üç farklı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinden destek eğitim alan 5., 6., 7. ve 8. sınıfa devam eden toplam 18 öğrenci katıldı. Çalışmada veriler, görüşme tekniği ile toplanmış ve içerik analizi ile analiz edilmiştir. Veriler, araştırmacının belirlemiş olduğu ‘orman ve okul’ konularında öğrencilerden öykü yazmaları istenerek elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi, ‘Öykü Yazma Becerileri Değerlendirme Formu’na göre yapılmıştır. Araştırma sonucunda; öykünün unsurları ile ilgili öğrencilerin tamamının öyküsünde bir olay veya durumdan bahsettikleri, öğrenciler öykülerinin geçtiği yeri orman ve okul temalarında işlerken, öykülerin zamanı ile ilgili geçmiş zaman ve geniş zaman terimlerini kullanmışlardır. Katılımcıların öykülerinde çeşitli kahramanlara da yer verdikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin yaklaşık yarısının öykülerinin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerine yer verdikleri ancak diğer yarısının, öykünün bölümlerine yer vermediği bulunmuştur. Öğrencilerin yazdıkları öyküler yazım kuralları çerçevesinde, başlık, yazım yanlışları, noktalama işaretleri, sayfa düzeni ve okunaklılık olmak üzere beş başlıkta incelenmiştir. Öğrencilerin yaklaşık üçte birinin öykülerine bir başlık koyduğu tespit edilirken, öğrencilerin tamamının öykülerinde yazım yanlışları olduğu bulunmuştur. Katılımcıların yarısından fazlasının öykülerinde noktalama işaretlerine yer verdiği, öğrencilerin tamamının ise sayfa düzenlerinde hataları olduğu ve okunaklılık açısından yetersiz olduğu belirlenmiştir.