Tüketicilerin Bireysel Banka Tercihine İlişkin Kayseri İlinde Yapılan Bir Araştırma


KARAMUSTAFA K., Yılmaz M.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İ. İ. B. F. Dergisi, vol.3, no.2, pp.56-92, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

A RESEARCH IN THE CITY OF KAYSERI RELATING TO CONSUMERS’ BANK PREFERENCES

 

Abstract

The aim of this study is to contribute to the existent literature by determining the factors that affect the consumers’ bank preferences limited to sampling frame of the current research.

 

Research has been conducted and primary data has been collected by using a structured questionnaire. Primary data has been analyzed by using statistical techniques. The findings depending upon these analyses reveal that the highest values in the factors that influence bank selection of consumers were respectively: (a) the credibility of bank, (b) fast service without waiting for long queues and (c) availability of ATMs. The most effective factors leading consumers’ choices from one bank to another are: a) frequent faulty operations, b) delay in operations and c) unsatisfied consumer complaints. By employing Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis H statistical tests, these findings have been compared in terms of demographic features in order to determine whether there was any statistically significant differences or not.

 

Keywords: Private banking, marketing, consumer preference, Kayseri.

 

 

 

 

 

 

Çalışmanın amacı, tüketicilerin banka tercihinde etkili olan faktörleri araştırmanın örneklemi çerçevesinde belirleyerek, mevcut yazına elde edilen görgül veriler ışığında katkı sağlamaktır. Çalışmada birincil veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesi sonucunda (a) bankanın güvenilir olması, (b) bankada uzun kuyruklar oluşmayacak şekilde anında hizmet verilmesi ve (c) ATM’lerin yaygın ve hizmet çeşidinin fazla olması tüketicilerin banka tercihinde etkili olan faktörler arasında yüksek etki derecesine sahiptir. Tüketicilerin çalıştıkları bankayı değiştirmelerinde etkili olan faktörler arasında ise (a) sürekli hatalı işlemlerle karşılaşılması, (b) işlemlerde gecikme ve (c) tüketicinin sorunlarına çözüm bulunamaması en yüksek etki derecesine sahiptir. Bu sonuçlar, Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H istatistiksel testler kullanılarak bağımsız değişken olarak nitelendirilebilecek demografik özelliklere göre kıyaslanmış, kıyaslama sonucunda ortaya çıkan farklılıklar çalışmada vurgulanmıştır.