Accounting of Research and Development Expenditures in Accordance with Tax Legislation, Legal Regulations Relating to R&D, Uniform Accounting System and Turkish Accounting Standards No.38


Creative Commons License

Deran A., Özulucan A., Arslan S.

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, vol.5, no.4, pp.27-43, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 4
  • Publication Date: 2017
  • Journal Name: İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Index Copernicus
  • Page Numbers: pp.27-43
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

 In today's increasingly competitive conditions, technology and product development studies have become an inevitable situation for enterprises. Technology and product development activities; either as a transfer of a new technology, or as production. The important point here is that the new technology or the product can be developed and produced in their own way. This production is shaped and accelerated as a result of the research and development activities conducted by the enterprises. Research and development activities have a great place in the development of societies and quality of life. Research and development spending and subsides, both directly and indirectly in our country, have been increasing over the recent years. The aim of the study is a comparative examination of the applications related to accounting of R&D expenditures with an increasing portion in the corporate budgets in accordance with Tax Legislation, other regulations in force on R & D, Uniform Accounting System and Turkish Accounting Standard No.38 and to produce solutions to the problems encountered in implementation by determining the similarities and differences among the regulations. Gap analysis method is used in the study.

Günümüzde artan rekabet şartlarında, teknoloji ve mamul geliştirme çalışmaları, işletmeler için kaçınılmayacak bir durum haline gelmiştir. Teknoloji ve mamul geliştirme faaliyetleri; ya yeni bir teknolojinin transfer edilmesi, ya da üretimi şeklinde gerçekleştirilmektedir. Buradaki önemli husus yeni teknolojinin ya da mamulün işletmenin kendi bünyesinde geliştirilerek üretilebilmesidir. Bu üretim ise işletmelerin yapmış olduğu Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri sonucunda şekillenmekte, ivme kazanmakta ve gerçekleşmektedir. Ar-Ge faaliyetlerinin toplumların gelişimindeki önemi ve yaşam kalitelerinde yeri çok büyüktür. Ülkemizde de doğrudan ve dolaylı olarak yapılan Ar-Ge giderleri ile Ar-Ge destekleri yıllar itibariyle incelendiğinde son yıllarda giderek artmaktadır. Bu çalışmanın amacı işletme bütçelerindeki oranı giderek artan Ar-Ge giderlerinin; Vergi Mevzuatı, Ar-Ge ile ilgili yürürlükteki diğer düzenlemeler; Tekdüzen Muhasebe Sistemi, 38 No’lu Türkiye Muhasebe Standardına göre muhasebeleştirilmesi ile ilgili uygulamaların karşılaştırmalı olarak incelenmesi, düzenlemeler arasındaki benzerlik ve farklılıkların tespit edilerek uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm üretmektir. Çalışmada fark analizi yöntemi kullanılmıştır.