PHENOMENOLOGY OF FAVOR AND PUNISHMENT IN THE TANACH IN POINT OF INFLUENCE OVER PERCEPTION OF THE JEWRY


Creative Commons License

Tural M.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.59, pp.1423-1456, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 59
  • Publication Date: 2018
  • Journal Name: Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source, Index Islamicus, MLA - Modern Language Association Database, Sobiad Atıf Dizini
  • Page Numbers: pp.1423-1456
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Tanah, is just not a holy book collection which defines Jewish religion. Tanah, also includes Israeli’s history, civilization,

culture even the definitions about their future. Tanah, does not only include the rules which order the Jew have to obey, but also the

events which were told about the Jewish history and as results of these comments, it defines that the Jew how to interpret about these

events. It is not possible to find out whether Jewry feel hatred about the genocide they faced or they were thankful to whom they helped

the Jewry, but every Jew who interpret the events by the light of Tanah’s manner, as a consequence of the belief of Tanah’s manner, they

have to accept all these things as an interference by God Yahve, a help from God Yahve, a gift or punishment from him. Because, by the

expressions in Tanah, the executions like invasion, massacre and exile starting with Pharaoh in Egypt (BC 1411-1397) and repeated by

lots of rulers like Nebuchadnezzar (BC 630-561) is not originated completely by the people’s free will whom they bear enmity to the

Jew. According to Tanah, the reason behind all these events is originated by God Yahve’s using the other nations to intervene in the

Children of Israel Alike Cyrus king of Persia (BC 585-529) and some other rulers’ help to the Children of Israel, and rebuilding the

temple is not because of the mercy or generosity of them, but it is with the help and grace of God Yahve to the Children of Israel by the

other nations’ hand. Influenced by Tanah’s expressions, every Jew evaluating the events by his period, does not see the incidents made

by the sides’ own will but they interpret them as an intervention by divine understanding, within this scope questioning the relation

between the God Yahve and himself, he will behave sensitively about obeying the divine orders and prohibitions. The constructed

perception of Tanah’s reader in accordance with Tanah’s expressions, however a turn of the screw, there will not be seen

disorganisation or division easily in the Jew’s society as their belief founded on reaching salvation with the help and grace of God

Yahve.

Tanah, sadece İsraillilerin dinini belirleyen kutsal kitap külliyatı değildir. Tanah, aynı zamanda İsraillilerin tarihini,

medeniyetini, kültürünü ve hatta geleceğini belirleyen anlatımlar içermektedir. Tanah, sadece uyulması gereken kuralları belirtmekle

kalmaz aynı zamanda İsraillilerin tarihi ile ilgili konularda anlattığı olaylar ve bu anlatımlarla oluşan algılar ve tutumlar sayesinde,

İsraillilerin yaşadıkları olayları nasıl yorumlamaları gerektiğini de belirler. İsraillilerin, yaşadıkları toplu katliamları gerçekleştirenlere

nefret, kendilerine yardım edenlere ise minnet hissedip hissetmediklerini tespit etmek mümkün değildir. Ancak Tanah’ın anlatımlarını

esas alarak olayları yorumlayan her İsrailli, inancı gereği yaşanan bu olayların tamamını Tanrı Yahve tarafından gerçekleştirilen bir

müdahale, tanrısal bir yardım veya cezalandırma olarak görmek zorundadır. Çünkü Tanah’ın anlatımlarına göre Firavun (m.ö. 1411-

1397) ve Nebukadnesar (m.ö. 630-561) gibi pek çok karakterin İsraillilere yönelik gerçekleştirdiği olumsuz uygulamaların sebebi, Tanrı

Yahve’nin diğer ulusları kullanarak İsraillilere müdahale ediyor olmasından kaynaklanmaktadır. Aynı şekilde Pers kralı Koreş’in (m.ö.

585-529) ve diğer bazı kralların İsraillilere yardım etmeleri veya Tapınağın yeniden inşasına yardımcı olmaları da onların adaletli ve

merhametli olmalarından dolayı değil Tanrı Yahve’nin İsraillilere olan inayetini diğer uluslar vasıtasıyla gerçekleştiriyor olmasından

kaynaklanmaktadır. Tanah’ın anlatımlarından etkilenen her İsrailli, kendi asrında yaşanan olayları değerlendirirken yaşanan hadiseleri,

tarafların kendi iradeleri ile gerçekleştirdiği bir davranış olarak değil tanrısal iradenin bir müdahalesi olarak yorumlayıp bu çerçevede

Tanrı Yahve ile olan münasebetlerini sorgulayıp tanrısal emir ve yasaklara uyma konusunda çok daha hassas davranacaktır. Tanah’ın

anlatımları doğrultusunda kurgulanmakta olan Tanah okurunun algısını, işler ne kadar kötüye giderse gitsin Tanrı Yahve’nin mutlaka

lütuf gösterip inayetiyle İsraillileri kurtuluşa erdireceği inancı temellendireceği için İsrail toplumunda kolay kolay bölünme veya

çözülme görülmeyecektir.