THE COMPARISON OF THE NOTIONS OF “DUSKUNLUK” IN ALAWISM AND “TARD” IN BAHAISM


Creative Commons License

İpek Y.

III. Uluslararası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2019, pp.550-557

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.550-557
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Beginning with the Prophet Adam, the human history has witnessed many different civilizations up to now. Although, under different titles and rituals, numerous beliefs have emerged, the common point of them has been being tied to a holy. Appearing in various forms, in the practice of this holy, the owned culture, the expectations based on economic, social and political backgrounds of that society are some of the decisive factors. These factors have sometimes made people get together and sometimes made them get apart. For these reasons, different belief systems in the same regions have gained similar beliefs and practices under different names. The majority of our country belongs to the belief of Sunni Islam. Apart from this prevalent belief, various interpretations of Islam such as Alawi-Bektashism and Bahaism, which can be named as New Religious Movement,  are also encountered. In this study, we will try to make a brief comparison of “Duskunluk” and “Tard” notions in Alawi-Bektashism and Bahaism which can be defined as being excluded from society resulting from behaving against the norms of these beliefs.

Keywords: Alawi, Bahai, Duskunluk, Tard.

Âdem peygamber ile başlayan insanlığın tarihi günümüze kadar farklı birçok medeniyete şahitlik etmiştir. Bu farklılaşma sürecinde değişik isim ve ritüeller altında birçok inanış ortaya çıkmışsa da hepsinin ortak noktası bir kutsala bağlanma olmuştur. Farklı şekillerde tezahür eden bu kutsalın tecrübesinde; sahip olunan kültür, yaşanılan toplumun ekonomik, sosyal ve siyasi yapısından kaynaklı beklentiler gibi unsurlar belirleyici etmenlerden başlıcalarıdır. Bahsi geçen bu unsurlar kimi zaman inananları birbirinden uzaklaştırmış kimi zamanda birbirine yaklaştırmışlardır. Bu sebeplerden dolayıdır ki aynı coğrafyada gözlenen farklı inanç türleri değişik adlar altında benzer birçok inanış ve uygulamaya sahip olmuşlardır. Ülkemiz nüfusunun büyük çoğunluğu Sünni İslam inancına mensuptur. Bu yaygın inanışa ek olarak Alevi- Bektaşi inancında olduğu gibi İslam’ın farklı yorum şekillerine ve Bahailik gibi Yeni Dini Hareket olarak adlandırılabileceğimiz inanışlara da rastlanılmaktadır. Bizde bu çalışmamız ile Alevilik ve Bahailik inanışlarında farklı adlar ile anılmasına rağmen, o inanca mensup bireyin benimsediği inancın kurallarına aykırı hareket etmesinin bir neticesi olarak toplumdan dışlanması şeklinde kısaca tanımlayabileceğimiz “Düşkünlük” ve “Tard” kavramlarını ele alarak kısa bir mukayesesini yapmaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: Alevi, Bahai, Düşkünlük, Tard.