Strategies to be Followed in Logistics Cost Management and Expectations from Accounting Education


Creative Commons License

Tokay S. H., Deran A., Arslan S.

XXIX. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 21 - 25 April 2010, pp.263-302

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.263-302
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

The developments in economy, technology, communication and transportation in the recent past and today have made it possible for businesses to supply products from all over the world and to sell products to all parts of the world. This situation has changed the quality and quantity of transportation, storage, handling, order processing, information management, stock management and packaging and packaging activities, which are expressed as logistics activities. Businesses have realized that they can gain competitive advantage by increasing the level of customer satisfaction with the effective management of these activities. However, these developments have led to a significant increase in the share of logistics costs in total operating costs. The increases in logistics costs arising from the above-mentioned developments directly affected the financial performance of the enterprises and continues to affect them. The fact that logistics costs have a significant share in the total operating costs and directly affect the financial performance has led businesses to search for in- and out-of-accounting methods to reduce these costs. In this context, businesses today have developed many strategies to reduce logistics costs. Universities have not been indifferent to these developments in commercial life, especially recently, associate, undergraduate and graduate departments and programs for logistics management have been opened in universities. In the study, the situation of accounting education in vocational colleges, colleges and faculties that provide education on logistics was discussed. It is possible to reach a conclusion that accounting education should be given about analysis and logistics cost management.

 Yakın geçmişte ve günümüzde ekonomi, teknoloji, iletişim ve ulaşım alanında yaşanan gelişmeler, işletmelerin dünyanın her tarafından ürün tedarik etmesini ve dünyanın her tarafına ürün satmasını olanaklı hale getirmiştir. Bu durum, lojistik faaliyetler olarak ifade edilen, taşıma, depolama, elleçleme, sipariş işleme, bilgi yönetimi, stok yönetimi ile paketleme ve ambalajlama faaliyetlerinin nitelik ve niceliğini değiştirmiştir. İşletmeler, bu faaliyetlerin etkin yönetimi ile müşteri memnuniyet düzeyini artırarak rekabet avantajı sağlayabileceklerinin farkına varmışlardır. Ancak bu gelişmeler lojistik maliyetlerin toplam işletme maliyetleri içindeki payının önemli ölçüde artmasına yol açmıştır. Lojistik maliyetlerde yukarıda sayılan gelişmelerden kaynaklanan artışlar, işletmelerin finansal performansını doğrudan etkilemiştir ve etkilemeye devam etmektedir. Lojistik maliyetlerin toplam işletme maliyetlerinin içinde önemli bir paya sahip olması ve finansal performansı doğrudan etkilemesi,  işletmeleri bu maliyetleri düşürecek muhasebe içi ve muhasebe dışı yöntemleri araştırmaya sevk etmiştir. Bu çerçevede günümüzde işletmeler lojistik maliyetleri düşürmek için birçok strateji geliştirmişlerdir. Ticari hayatta yaşanan bu gelişmelere üniversiteler kayıtsız kalmamış özelikle son zamanlarda üniversitelerde lojistik yönetimine yönelik ön lisans, lisans ve yüksek lisans bölüm ve programları açılmıştır. Yapılan çalışmada lojistikle ilgili eğitim veren meslek yüksekokulu, yüksek okul ve fakültelerdeki muhasebe eğitiminin durumu ele alınmış, üniversitelerde lojistik ile ilgili programlarda yeterli sayı ve çeşitlilikte muhasebe dersinin bulunmadığı ayrıca toplam ders kredisi içinde muhasebe ile ilgili derslerin kredisinin çok düşük olduğu özelikle maliyet muhasebesi, lojistik maliyet analizi ve lojistik maliyet yönetimi ile ilgili muhasebe eğitiminin verilmesi gerektiğ yolunda bir sonuca ulaşmak mümkündür.