Model Human Perception in Y Generation Theology Students


Akkaya Ü. H.

Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, vol.15, no.15, pp.43-84, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 15 Issue: 15
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.43-84
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the model human perception of the generation Y was discussed in the universe of the students of the Faculty of Theology of Yozgat Bozok University, based on the approach of Twenge and others within the framework of classifications formed in relation to generations. With the research, the knowledge, thoughts and attitudes of the students of theology faculty born between 1982-1999, which were evaluated within the classification of Generation Y, in the context of model human were examined. As a model person of the generation Y, Hz. Their approach to Muhammad, their opinion on whether to be accepted as a model other than the prophet, how they define the model human, their approach to the place and importance of the model human in the social structure, whether being model people is perceived as an undesirable intervention in the field of self or freedom is a model for them. If there is, their thoughts about the quality and even the necessity of the model, and all of these in the light of independent variables such as gender, economy, level of religious knowledge, class reading and social media habits can be listed among the main objectives of the study. On the other hand, semi-structured interviews were held with faculty members from the X generation; the view of the professors towards the students of theology in the generation Y category, and the students' view of the teachers in the generation X; The differences and similarities between the two generations, in this sense, how the phenomenon of religion organizes this communication medium has been investigated; Data that can be used to understand the axis of the function of religion in carrying the qualities of generations that can be regarded as the product of the cultural environment has been reached.


Keywords: Sociology of religion, society, theology, millennials, model people.

Bu çalışmada kuşaklarla ilintili olarak oluşturulmuş sınıflandırmalar çerçevesinde Twenge ve diğerlerinin yaklaşımı esas alınmak suretiyle Y kuşağının model insan algısı Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencileri evreninde ele alınmıştır. Araştırma ile Y kuşağı sınıflaması içerisinde değerlendirilen 1982-1999 arası doğumlu ilahiyat fakültesi öğrencilerinin model insan bağlamındaki bilgi, düşünce ve tutumları incelenmiştir. Y kuşağının model insan olarak Hz. Muhammed konusundaki yaklaşımları, peygamber dışında bir model kabul edilip edilmeyeceği noktasındaki kanaatleri, model insanı nasıl tanımladıkları, model insanın toplumsal yapı içindeki yeri ve önemi konusundaki yaklaşımları, model insanların olmasının benlik ya da özgürlük alanına istenmeyen bir müdahale olarak algılanıp algılanmadığı, kendileri için bir model olup olmadığı, var ise modelin niteliği hatta gerekliliği konusundaki düşünceleri ve tüm bunların cinsiyet, ekonomi, dinî bilgi düzeyi, okunan sınıf düzeyi ve sosyal medya alışkanlıkları gibi bağımsız değişkenlerle ilintisi ışığında ortaya konması araştırmanın temel amaçları arasında sıralanabilir. Diğer yandan X kuşağı içinde yer alan öğretim üyeleriyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış; hocaların Y kuşağı kategorisindeki ilahiyat öğrencilerine bakışı, bağlantılı olarak öğrencilerin X kuşağındaki hocalara bakışı; iki kuşak arası farklılıklar ve benzerlikler, bu anlamda din olgusunun bu iletişim ortamını ne şekilde düzenlediği araştırılmış; kültürel ortamın ürünü sayılabilecek kuşakların niteliklerinin taşınmasında dinin fonksiyonunun hangi eksende ortaya çıktığının anlaşılması bakımından kullanılabilecek verilere ulaşılmıştır.

 

Anahtar Kelimeler: Din sosyolojisi, toplum, ilahiyat, y kuşağı, model insan.