Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Muhasebe İşlemlerinin Tekdüzen Muhasebe Sistemi, Vergi Usul Kanunu, TFRS/TMS-38 ve BOBİ FRS Açısından Değerlendirilmesi


Creative Commons License

Arslan S., Şahin N.

Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Kongresi, Niğde, Turkey, 7 - 09 November 2019, pp.458-477

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Niğde
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.458-477
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Economic activities, which are continuously developing and changing along with globalization, increase the importance of intangible fixed assets within the assets of enterprises. Besides their tangible assets, enterprises need intangible assets in order to maintain their activities. The size of such intangible assets, which provide enterprises with commercial benefits and concessions, is gaining importance in the financial statements. Nonetheless, in this developing and constantly changing the economic system, accounting transactions and applications of the enterprises should be performed in a reliable and comparable manner in accordance with the needs and realities. Along with the phenomenon of globalization and the increasing number of multinational enterprises, it is seen that financial transactions and reports of enterprises operating in different countries also need to be prepared in common parlance in order to produce comparable, understandable, transparent, fair and useful financial information. For these purposes, International Accounting Standards (IAS) and International Financial Reporting Standards (IFRS) have been determined by various studies conducted through the private sector, regional entities and intergovernmental organizations. In these standards, the determination of financial events and information related to the enterprises, the basis on which this information would be evaluated and recorded, the presentation of the financial statements and explanatory information about the footnotes in the financial statements have been introduced. A separate standard has been prepared under the name of IAS-38 for intangible fixed assets that constitute the scope of the study.

Küreselleşme ile birlikte sürekli olarak gelişen ve değişen iktisadi faaliyetler, işletmelerin aktifleri içerisinde yer alan maddi olmayan duran varlıkların da önemini giderek artırmaktadır. İşletmeler faaliyetlerini sürdürebilmek için somut varlıklarının yanı sıra somut olmayan gayri maddi varlıklara da ihtiyaç duymaktadır. İşletmelere ticari fayda sağlayan, ayrıcalık kazandıran, işletmenin yıllarca yararlandığı veya yararlanmayı beklediği ancak fiziksel varlıkları bulunmayan bu varlıkların finansal tablolardaki büyüklüğü de giderek artış göstermekte ve önem kazanmaktadır. Bununla birlikte gelişen ve sürekli değişim gösteren bu ekonomik sistem içerisinde işletmelere ait muhasebe işlemlerinin ve uygulamalarının da, ihtiyaca ve gerçeğe uygun olarak güvenilir ve karşılaştırılabilir bir şekilde yapılması gerekmektedir. Küreselleşme olgusu ve çokuluslu işletme sayılarının da giderek artması ile birlikte farklı ülkelerde faaliyet gösteren işletmelere ait finansal işlemlerin ve raporların da; karşılaştırılabilir, anlaşılabilir, şeffaf, gerçeğe uygun ve yararlı finansal bilgi üretecek şekilde ortak bir dilde hazırlanması ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu amaçlarla, gerek özel sektör, gerek bölgesel oluşumlar ve gerekse devletlerarası organizasyonlar aracılığı ile çeşitli çalımalar yapılarak Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS/IAS) ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS/IFRS) belirlenmiştir. Bu standartlarda ise işletmeler ile ilgili finansal nitelikteki olayların ve bilgilerin belirlenmesi, bu bilgilerin hangi esaslara göre değerlendirilip kayıt edileceği, finansal tabloların sunum şekli ve finansal tablolarda yer alan dipnotlar ile ilgili açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir. Çalışmanın konusu oluşturan maddi olmayan duran varlıklara ilişkin de IAS-38 adı altında ayrı bir standart hazırlanmıştır.