Regulations Regarding Transfer Pricing in the World and in Turkey


Creative Commons License

Arslan S.

1. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Yeni Ufuklar (ICES - 2018), İstanbul, Turkey, 9 - 11 April 2018, pp.308

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.308
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

With globalization, the physical, political and economic effects of multinational enterprises today is gaining in importance. With the effect of technological development and change, trade between countries The increase in the economic value of the multinational enterprises has brought the economic value of the multinational enterprises to significant dimensions. A lot Among the tax policies in effect in the countries where multinational enterprises operate there are differences. These differences are the enterprises; in profit amounts, financial generated transparency and reliability of information and various negativities in competition levels. has brought. Multinational enterprises can benefit from these differences in order to gain more profit. by taking advantage of it, they can reduce their tax debt and gain advantage with various methods. have been found to provide. One of these methods used by multinational enterprises is transfer. is pricing. Transfer pricing; a business, both at home and abroad. price to be applied in case of providing goods or services to another part of the is expressed as. In our country, a part of the Corporate Tax Law (KVK) Disguised profit distribution through transfer pricing is included. Disguised profit distribution, transferring business profits out of the business without being taxed, in other words, tax can be expressed as a reduction in the base. Implicit through transfer pricing according to KVK In order to be able to talk about profit distribution, an enterprise's purchase of goods or services with related parties or sell it and the price in question is contrary to the arm's length principle. done must be determined. Because of these issues, both in our country and in some In the countries of the world, it has become necessary to make legal arrangements regarding this situation. In this study, first of all, basic information about the concept of transfer pricing is given. Then, national and international legal regulations on this subject were explained and The effects of the regulations on the tax revenues of the countries have been revealed.

 

Küreselleşme ile birlikte günümüzde çok uluslu işletmelerin fiziki, siyasi ve ekonomik etkileri giderek önem kazanmaktadır. Teknolojik gelişim ve değişimin de etkisi ile ülkeler arası ticaretin artması, çok uluslu işletmelerin sahip olduğu ekonomik değeri önemli boyutlara taşımıştır. Çok uluslu işletmelerin faaliyet gösterdiği ülkelerde yürürlükte olan vergi politikaları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu farklılıklar ise işletmelerin; kar tutarlarında, üretilen finansal bilgilerin şeffaflığın ve güvenilirliği ile rekabet düzeylerinde çeşitli olumsuzlukları beraberinde getirmiştir. Çok uluslu işletmelerin daha fazla kar elde etmek için bu farklılıklardan yararlanarak, ödeyecekleri vergi borcunu azalttıkları ve çeşitli yöntemlerle kendilerine avantaj sağladıkları tespit edilmiştir. Çok uluslu işletmelerin kullandığı bu yöntemlerden biri de transfer fiyatlamasıdır. Transfer fiyatlaması; gerek yurt içinde gerekse yurt dışında, bir işletmenin bir bölümünün başka bir bölümüne, mal ya da hizmet sağlaması durumunda uygulanacak fiyat olarak ifade edilmektedir. Ülkemizde de Kurumlar Vergisi Kanununun (KVK) bir bölümünde transfer fiyatlaması yolu ile örtülü kazanç dağıtımına yer verilmektedir. Örtülü kazanç dağıtımı, işletme kazancının vergilendirilmeden işletme dışına aktarılması diğer bir ifade ile vergi matrahının azaltılması olarak ifade edilebilir. KVK’ya göre transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımından söz edebilmek için, bir işletmenin ilişkili kişilerle, mal ya da hizmet alım veya satımını yapması ve söz konusu fiyatın emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak yapıldığının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu hususlardan dolayı gerek ülkemizde gerekse bazı dünya ülkelerinde bu durum ile ilgili yasal düzenlemelerin yapılma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Yapılan bu çalışmada öncelikle transfer fiyatlama kavramı ile ilgili temel bilgilere yer verilmiş, daha sonra bu konuda yapılan ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler açıklanmış ve bu düzenlemelerin ülkelerin vergi gelirleri üzerindeki etkileri ortaya konulmuştur.