THE EFFECT OF THE ETHICAL LEADERSHIP BEHAVIOR OF THE MANAGERS OF BASIC EDUCATION INSTITUTIONS ON PERCEPTIONS OF ORGANIZATIONAL JUSTICE


Creative Commons License

Aykan E., Şengül A. R.

5th INTERNATIONAL AFRICAN CONFERENCE ON CURRENT STUDIES, Cairo, Egypt, 2 - 05 February 2022, pp.201-208

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Cairo
  • Country: Egypt
  • Page Numbers: pp.201-208
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

With globalization, today's business world is competing in a process where rapid change and transformation is experienced, and changes are experienced in every field (social, political, economic) regarding the production, use and transfer of information. This process has necessitated many changes in the field of education, which also affects and even constructs social life. Similarly, this process has led to changes in the understanding of management and the roles of managers. It is known that with changing managerial roles, managers need creative, innovative and proactive personality traits as well as skills that can adapt to change and reflect this situation to their work. At this point, it is not possible for managers to include the people or groups they work with in this change and transformation, not only with their knowledge, skills and abilities, but also requires leadership characteristics. Leading managers, who can radically change the behavior of their colleagues and influence them, are the cornerstones of the future success of their institutions. The importance of ethical leaders, who act in line with the ethical principles created in line with the common interests of the group and individuals, and who can be shown as a model in their institution, is obvious for today's educational institutions. At this stage, it is important that school administrators and teachers work in harmony. Incompatibility creates an atmosphere of turmoil and causes negative consequences. In business life, individuals act in harmony within the framework of certain rules and principles. Efforts must be made to create and maintain this harmony in order to ensure both individual and organizational efficiency. While these rules and principles are applied fairly to everyone, there is no problem, otherwise negative results such as gossip, miscommunication, alienation and job dissatisfaction arise. From this point of view, it is assumed that administrators with ethical leadership in educational institutions will behave more equitably in their institutions. In this context, the subject of the research is to investigate the effect of ethical leadership behaviors of teachers and administrators working in educational institutions on teachers' perceptions of organizational justice. The population of the research consisted of approximately 800 teachers working in Educational Institutions in the 2021-2022 academic year in Talas district of Kayseri province, and data was obtained from 210 of these teachers. As a result of the research, it was determined that the administrators and teachers whose data were provided exhibit ethical leadership behaviors and that ethical leadership behaviors have a positive effect on organizational justice.

Globalleşme ile birlikte günümüz iş dünyası, hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığı, bilginin üretilmesi, kullanılması ve aktarılmasına yönelik her alanda (sosyal, siyasal, ekonomik gibi) değişmelerin yaşandığı bir sürecin içerisinde rekabet etmektedir.  Bu süreç, sosyal hayatı da etkileyen hatta kurgulayan eğitim alanında da birçok değişimi zorunlu hale getirmiştir. Benzer şekilde bu süreç yönetim anlayışlarında ve yöneticilerin rollerinde de değişmelere yol açmıştır. Değişen yönetici rolleriyle birlikte yöneticilerin yaratıcı, yenilikçi, proaktif kişilik özelliklerinin yanı sıra değişime uyum sağlayabilen ve bu durumu da işine yansıtabilecek becerilerine de gereksinim duyduğu bilinmektedir. Bu noktada yöneticilerin bu değişim ve dönüşüme birlikte çalıştığı kişi ya da grupları da dahil edebilmesi sadece bilgi, beceri ve yetenekleri ile mümkün olamamakta liderlik özellikleri de gerektirmektedir. Çalışma arkadaşlarında radikal bir şekilde davranış değişikliği oluşturabilen, etkileyebilen lider yöneticiler kurumlarının gelecekteki başarılarının mihenk taşlarını oluşturmaktadır. Grubun ve bireylerin ortak çıkarları doğrultusunda oluşturulan etik ilkeler eşliğinde hareket eden (Bass & Steidlmeier, 1999: 200), kurumunda model olarak gösterilebilen karakter ve doğruluk, toplum/insan uyumu, motivasyon, destekleme ve güçlendirme ve etik sorumluluk çerçevesinde çalışanlarını yönlendirme davranışları gösteren etik liderlerin günümüz eğitim kurumları için önemi aşikardır.  Bu aşamada okul yöneticisi ve öğretmenlerin uyum içinde çalışması önem arz etmektedir. Uyumsuzluk, kargaşa ortamı doğmasına ve olumsuz sonuçlara neden olmaktadır. İş yaşamlarında bireyler, belli kurallar ve ilkeler çerçevesinde uyum içinde hareket ederler. Hem bireysel hem de organizasyonel verimliliğin sağlanabilmesi için bu uyumun yaratılması ve sürdürülmesi için çaba gösterilmesi gerekmektedir. Bu kural ve ilkeler herkese adil bir şekilde uygulandığında hiçbir sorun oluşturmaz iken aksi takdirde dedikodu, iletişimsizlik, yabancılaşma ve iş tatminsizliği gibi olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır (Aykan, Sönmez, 2014: 5). Buradan hareketle, eğitim kurumlarında etik liderlik özelliğine sahip yöneticilerin kurumlarında daha adil davranış göstereceği varsayılmaktadır. Bu bağlamda araştırmanın konusu temel eğitim kurumlarında çalışmakta olan öğretmen ve yöneticilerin etik liderlik davranışlarının öğretmenlerin örgütsel adalet algıları üzerindeki etkisini araştırmaktır. Araştırma evrenini Kayseri ilinin Talas ilçesinde bulunan 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Temel Eğitim Kurumlarında görev yapan yaklaşık 800 öğretmen oluşturmuş, bu öğretmenlerden 210’undan veri sağlanmıştır. Araştırma sonucunda veri sağlanan yönetici ve öğretmenlerin etik liderlik davranışı sergilendiği, etik liderlik davranışlarının örgütsel adalet üzerinde pozitif yönlü etkisi olduğu tespit edilmiştir.