PRECIPITATION WATER RECYCLING COST ANALYSIS: KAYSERI UNIVERSITY 15 JULY CAMPUS EXAMPLE


Creative Commons License

Bektaş İ.

4. ULUSLARARASI KAPADOKYA BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Nevşehir, Turkey, 16 - 17 April 2023, pp.305-325

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.305-325
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Increasing temperatures globally affect precipitation patterns, frequencies, and quality, and as a result, decrease in water resources and drought occur. This situation has become palpable in Turkey between October 2022 and March 2023, and some dams across the country have dried up and the water level of some dams has dropped to a very low level. These emerging problems have made it a necessity to use water more efficiently. Rainfall is extremely important in feeding water resources. However, the increasing urbanization and the increase in impermeable surfaces affect the feeding of water resources negatively. Water collected from surfaces such as roofs, avenues, streets, squares or gathering areas cannot be evaluated at first hand by giving them to rainwater or sewer lines. Precipitation water must be collected and stored to be evaluated in situ. Here, it is important to analyze the cost to be made for storage and to determine how long it will take to recover the expenditure to be made. From this point of view, in the study carried out in Kayseri University 15 July Campus, the on-site evaluation of precipitation waters and the cost analysis of this process are discussed. Within the scope of the study, firstly, the settlement plan of the 15 July Campus of Kayseri University and the roof plans of the buildings on the campus were provided. In the second part, the surfaces where precipitation water can be collected are determined, the materials used in these areas and the status of the materials are determined and the amount of precipitation water that can be collected is calculated. In the third part, depending on the amount of precipitation water that can be collected, the storage volume, type and location are determined, and the cost is calculated. In the last section, the efficiency of the rainwater collection system is evaluated. As a result, a general evaluation on the subject was made and solution suggestions were presented. It is hoped that the study will contribute to the literature and other studies to be carried out.

Küresel olarak sıcaklıkların artması yağış şekillerini, frekanslarını ve kalitesini etkileyerek
değiştirmekte sonuç olarak ise su kaynaklarının azalması ve kuraklık meydana gelmektedir.
Bu durum 2022 Ekim 2023 Mart dönemleri arasında Türkiye’de hissedilir duruma gelmiş
olup ülke genelindeki bazı barajlar kurumuş bazı barajlar ise su seviyesi çok düşük bir düzeye
gerilemiştir. Ortaya çıkan bu sorunlar suyun daha verimli bir şekilde kullanılmasını bir
zaruret haline getirmiştir. Su kaynaklarının beslenmesinde yağışlar son derece önemlidir.
Ancak, günümüzde artan kentleşme ile su geçirimsiz yüzeylerin artması su kaynaklarının
beslenmesini olumsuz etkilemektedir. Çatı, cadde, sokak, meydan ya da toplanma alanı gibi
yüzeylerden toplanan sular yağmur suyu ya da kanalizasyon hatlarına verilerek ilk elden
değerlendirilememektedir. Yağış sularının yerinde değerlendirilebilmesi için toplanıp
depolanması gerekmektedir. Burada depolama için yapılacak maliyetin analizi yapılarak
yapılacak harcamanın ne kadar sürede geri kazanılacağının tespiti önemlidir. Bu noktadan
hareketle yapılan çalışmada Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi örneğinde yağış
sularının yerinde değerlendirilebilmesi ve bu işlemin maliyet analizi konu edinilmiştir.
Çalışma kapsamında ilk olarak Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi yerleşim planı ve
yerleşkede bulunan yapıların çatı planları temin edilmiştir. İkinci bölümde yağış suyu
toplanabilecek yüzeyler belirlenerek bu alanlarda kullanılan malzemeler ve malzemelerin
güncel durumu belirlenerek toplanabilecek yağış suyu miktarı hesaplanmıştır. Üçüncü
bölümde toplanabilecek yağış suyu miktarına bağlı olarak depo hacmi, tipi ve yerleri
belirlenerek maliyeti hesaplanmıştır. Son bölümde yağış suyu toplama sisteminin verimliliği
değerlendirilmiştir. Bunun sonucunda konuyla ilgili genel bir değerlendirme yapılarak çözüm
önerileri sunulmuştur. Çalışmanın literatüre ve yapılacak diğer çalışmalara katkı sağlaması
umulmaktadır.