OTANTİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ YÖNLENDİRME MOTİVASYONUNA ETKİSİNDE ÖZGÜVENİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ


Demirtaş Ö., Üstün Ö., Tekin Yiğit M.

INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 December 2021, pp.35-39

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.35-39
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüz postmodern yönetim yaklaşımlarına ilave olarak büyük bir dönüşümün

yaşandığı teknoloji dünyası, bilgi toplumlarında ve ekonomisinde beraberinde liderlik

yaklaşımlarında da yeni ve farklı felsefelerin gelişmesine yönelik bir ortam sağlamaktadır.

Özellikle yeni kuşaklarında iş hayatında daha fazla rol almasından kaynaklı, iş ve bireysel

performans çıktılarında lider davranışları daha önemli bir kavram haline gelmiş ve artan

sayıda çalışmanın ilgi alanına girmiştir. Çünkü günümüz postmodern felsefesi artık liderlerin

salt verimliliğe odaklanmaları yerine, etkin ve etkili yönetim uygulamaları ile (örn. çalışan

motivasyonu, güçlendirme, yetkinlik bazlı insan kaynağı geliştirme vb.) hem bireysel hem de

takım ve örgüt seviyesinde verimliliğin de kazanılacağını vurgulamaktadır. Bu çerçevede son

yıllardaki çalışmalarda otantik liderlik farklı değişkenler ile ele alınmaya başlanmıştır.

Özünde liderlerin davranışlarında, takipçileri ile iletişiminde şeffaf olmasını, bilginin ve

kararların dengeli dağılmasını ve etik değerleri vurgulayan otantik liderlik kapsamında birçok

çalışma yapılmış olmakla birlikte, yönetim literatürüne katkı sağlayacağını düşündüğümüz

farklı bir değişken de çalışanların yönlendirme motivasyonu ve bu süreçte otantik liderlerin

rolüdür. Yapılan sınırlı sayıda araştırmada belirtilen bu ilişkiye yönelik bulgular mevcuttur

(Labrague vd., 2021). Bu kapsamda mevcut çalışmada otantik lider davranışlarının

çalışanların yönlendirme motivasyonunu etkileyeceği varsayılmaktadır. Ayrıca, otantik

liderlik davranışları ve yönlendirme motivasyonu sürecinde önemli olan diğer bir kavramın da

takipçilerin özgüven düzeyi olduğu düşünülmektedir. Çünkü özgüven, bireylerin hedeflerine

ulaşabilmesi için karşısına çıkan zorlukların üstesinden gelebilme yeteneğini ifade etmekte

olup; bireyin kendisini başarılı, mutlu ve değerli hissetmesinde önemli bir girdi sağlamaktadır.

Bu kapsamda mevcut çalışma ile takipçilerin özgüven düzeyinin, otantik lider davranışları ve

yönlendirme motivasyonu ilişkisinde düzenleyici role sahip olacağı varsayılmaktadır. İfade

edilen bu amacı test etmeye yönelik bir alan araştırması planlanmıştır. Çalışmanın sağlık

sektöründe hemşireler üzerinde yapılması planlanmış olup, sosyal bilimlerde ifade edilen %5

hata düzeyine karşı hedeflenen 383 örneklem sayısına ulaşmak amacıyla tahmini olarak 400

adet hemşire çalışana anket formunun gönderilmesi planlanmaktadır. Çalışma ile hem

ilişkileri test etmek hem de aracı değişken analizlerine yönelik korelasyon ve regresyon

analizleri ile hemşirelerin bölümler arası farklı yerde çalışmalarının bir fark yaratıp

yaratmadığına yönelik analizlerin yapılması planlanmaktadır.