Hemşirelerin Mesleki Bağlılıklarının Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Düzeyleri Üzerindeki Rolü


Kaplan A., Özdemir C., Baykan N.

2.Uluslararası Multidisipliner Tıp ve Sağlık Bilimleri Çalışmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 28 May 2024, pp.57-67

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.57-67
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Objective: Nurses' commitment to their profession may contribute to their willingness to learn new information and research. The aim of this study was to evaluate the potential of professional commitment to affect nurses' attitudes towards scientific research.

Method: This study was conducted as a cross-sectional descriptive study. Institutional permission was obtained from the local university ethics committee and the hospital where the study was conducted. The data were collected face-to-face in a city hospital in a province in the Central Anatolia Region of Turkey. The data were collected between December 2023 and April 2024 and 105 nurses working in the hospital were included in the study. Post-hoc power analysis was performed for the adequacy of the sample size. The data were collected using the Descriptive Characteristics Information Form, Nursing Professional Commitment Scale and Attitudes Toward Scientific Research Scale. Parametric and nanparametric tests and linear regression analysis were used to analyze the data.

Results: As a result of the analyzes, it was proved that nurses' professional commitment is an effective factor on their attitudes towards scientific research. Nurses' professional commitment is affected by gender, educational status and satisfaction with working in their department. The personal factors affecting their attitudes towards scientific research are educational status and satisfaction with working in their department.

Conclusion: These results indicate that higher levels of professional commitment of nursing professionals may support their positive attitudes towards scientific research. As a result, educational and management strategies should be determined and implemented to increase nurses' professional commitment and improve their attitudes towards scientific research.

Hemşirelerin mesleklerine olan bağlılıkları yeni bilgileri öğrenmeye ve araştırmaya daha istekli olmalarına katkı sağlayabilir. Bu çalışmanın amacı, mesleki bağlılığın hemşirelerin bilimsel araştırmaya yönelik tutum düzeylerini etkileme potansiyelini değerlendirmektir.

Bu çalışma kesitsel tipte tanımlayıcı bir araştırma olarak yapılmıştır. Yerel üniversite etik kurulundan ve çalışmanın gerçekleştirildiği hastaneden kurum izni alınmıştır. Araştırmanın verileri Türkiye'de İç Anadolu Bölgesinde bulunan bir ildeki Şehir Hastanesi'nde yüz yüze toplanmıştır. Veriler Aralık 2023 – Nisan 2024 tarihleri arasında toplanmış olup çalışmaya ilgili hastanede çalışan 105 hemşire dahil edilmiştir. Örneklem sayısının yeterliliği için post-hoc güç analizi yapılmıştır. Araştırma verileri, Tanımlayıcı Özellikler Bilgi Formu, Hemşirelikte Mesleğe Bağlılık Ölçeği ve Bilimsel Araştırmaya Yönelik Tutum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde parametrik ve nanparametrik testler ve doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır.

Yapılan analizler sonucunda hemşirelerin mesleki bağlılıklarının bilimsel araştırmaya yönelik tutumları üzerinde etkili bir faktör olduğu kanıtlanmıştır. Hemşirelerin mesleki bağlılıkları cinsiyet, eğitim durumu ve bulunduğu bölümde çalışmaktan memnuniyet durumu özelliklerinden etkilenmektedir. Bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarını etkileyen kişisel faktörler ise eğitim durumu ve bulunduğu bölümde çalışmaktan memnuniyet durumudur.

Bu sonuçlar, hemşirelik alanında çalışan profesyonellerin daha yüksek mesleki bağlılık düzeylerinin, bilimsel araştırmaya yönelik olumlu tutumlarını destekleyebileceğini işaret etmektedir. Sonuç olarak, hemşirelerin mesleki bağlılıklarını artırmak ve bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarını geliştirmek için, eğitim ve yönetim stratejileri belirlenmeli ve uygulanmalıdır.