Agriculture and Rural Development


Creative Commons License

Bulut S., Gökalp Z.

ISPEC 7th INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, ANIMAL SCIENCES AND RURAL DEVELOPMENT, Muş, Turkey, 18 - 19 September 2021, pp.372-381

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Doi Number: 10.1016/jxxxxxx
  • City: Muş
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.372-381
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Rural development is defined as the processes for improvement of economics and social welfare of individuals living in rural settlements and it is accepted as the essential component of agriculture. Sustainability of agricultural activities should be achieved to mitigate the effects of climate change-induced processes (drought, natural disasters, forest fires etc.) on agriculture, to meet food demands of people in pandemics (Covid-19), to provide healthy foodstuffs and environment, to provide sustainability of organic agriculture and to incorporate young population into agricultural workforce. Thusly, the role of rural development in food production of the country and contributions to agricultural fields and environment are getting more important in each day. Rural development should be provided to keep pace with agricultural developments in the world and EU countries and the rural development activities should be supported with state policies. Accordingly, in Turkey within the framework of EU participation negotiations, “Agriculture and Rural Development Support Institute” and accordingly operating Development Agencies have been established. With the aid of EU funds (IPARD), supports are provided to farmers practicing different agricultural activities. Second round of such EU funds, IPARD II (2014 – 2020), was distributed through these development agencies. Along with these developments, contributions of agricultural sector to Gross National Product should be increased and rural development should then be achieved through assigning greater significance to agricultural activities. 

Kırsal kalkınma, kırsal alanda yaşayan fertlerin ekonomik ve sosyal refahı ile yaşam kalitesini artırma süreci olarak tanımlanmakta ve tarımın vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Başta iklim değişikliğinin (kuraklık, doğal afetler, orman yangınları vb) tarım üzerine olumsuz etkilerinde, Pandemi döneminde (Covid- 19 hastalığı pandemi dönemi) temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasında, sağlıklı çevre ve sağlıklı gıda üretiminin sağlanması için organik tarımın gerekliliğinde ve ekonomik canlılığın devam etmesi için kırsalda yaşayan genç nüfusun iş hayatında olması için tarımsal üretimdeki sürdürülebilirliğin sağlanma zorunluluğu bir kez daha anlaşılmıştır. Öyle ki Kırsal kalkınmanın Ülkemizin gıda üretiminde oynadığı rol ve üzerinde yaşadığımız topraklara ve çevreye kattığı değer gün geçtikçe daha önemli hale gelmektedir.

Gerek Dünya gerekse Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki tarımsal gelişmelere ayak uydurabilmek için kırsal kalkınmanın sağlanması ve bu çerçevede Ülkesel politikalarla kırsal kalkınma noktasında yapılan faaliyetler Devlet destekleri ile teşvik edilmelidir. Zaten Avrupa Birliği’ne katılım müzakereleri çerçevesinde 2007 yılında Ülkemizde “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu” ve bu kurumla koordineli çalışan Kalkınma Ajansları kurulmuş ve çeşitli tarımsal faaliyet kolunda AB fonlarından (IPARD) bu kurumlar kanalıyla üreticilere destekler alınmıştır. AB tarafından ülkemize sağlanan bu fonların ikinci dilimi olan IPARD II (2014-2020) döneminde de kalkınma ajansları kanalıyla dağıtımı sağlanmıştır.

Tüm bu bilgiler ışığında hizmet sektörüne ve sanayiye verilen önemden dolayı tarım sektörünün azalan Gayri Safi Milli Hasılaya katkı payını yükseltmek için tarıma verilen önem artırılmalı, tarımsal faaliyetin mihenk taşı olan kırsal kalkınmanın sağlanması gerekmektedir.