Calculation of Costs by Activity-Based Costing in a Concrete and Reinforced Concrete Producing Enterprise


Creative Commons License

Arslan S., Aysalar C.

İşletme Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.1, pp.902-920, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Purpose – The main aim of the study is to determine the costs more realistic than the activity based cost system of an enterprise producing concrete and reinforced concrete products which conducts cost calculations according to the traditional cost system.

Design/methodology/approach – Qualitative research method, one of the social sciences research methods, is used since the method to be followed in the study takes the subjective perspectives of the people into account by considering the opinions of the researcher and generally using statistical data. The case study method is selected among the qualitative research methods. Case study method provides an in-depth research on the business by analyzing the personal observations and interviews, qualitative and quantitative data obtained by other methods.

Findings – Unit costs related to electricity and catenary poles calculated according to traditional cost system; 738,74 TL for the electricity pole and 790,97 TL for the catheter pole. In the calculations made according to the activity-based cost system, unit costs related to electricity and catenary poles; 754,60 TL for electricity pole and 770,88 TL for catheter pole.

Discussion – The activity-based cost system is a crucial information system that should be put on the managers’ agenda in order to manage the increase in indirect expenses and daily increase in technological investments on production enterprises and to make more realistic cost calculations.

Amaç – Çalışmanın temel amacı, geleneksel maliyet sistemine göre maliyet hesaplaması yapmakta olan beton ve betonarme mamul üreten bir işletmenin faaliyet tabanlı maliyet sistemine göre maliyetlerinin daha gerçekçi bir şekilde tespitini yapmaktır.

Yöntem – Çalışmada izlenecek yöntem, insanların sübjektif perspektiflerini göz önünde bulundurarak, araştırmacının görüşlerini de dikkate aldığı için ve genellikle istatiksel veriler kullandığı için sosyal bilimler araştırma yöntemlerinden olan nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden ise olay (vaka) çalışması yöntemi tercih edilmiştir. Olay çalışması yöntemi; yapılan kişisel gözlemler ve mülakatlar, diğer yöntemlerle elde edilen nitel ve nicel veriler analiz edilerek işletme hakkında derinlemesine araştırma olanağı sunmaktadır.

Bulgular – Geleneksel maliyet sistemine göre hesaplanan elektrik ve kataner direklere ilişkin birim maliyetler elektrik direği için 738,74 TL, kataner direk için ise 790,97 TL olarak hesaplanmıştır. Faaliyet tabanlı maliyet sistemine göre yapılan hesaplamada ise elektrik ve kataner direklere ilişkin birim maliyetler elektrik direği için 754,60 TL, kataner direk için ise 770,88 TL olarak hesaplanmıştır.

Tartışma– Faaliyet tabanlı maliyet sistemi, üretim işletmelerinde günden güne artan teknolojik yatırımlar ile endirekt giderlerdeki artışın yönetilebilmesi ve daha gerçekçi maliyet hesaplamasının yapılabilmesi açısından yöneticilerin gündemlerine alması gereken önemli bir bilgi sistemidir