Acil Yardım ve Afet Yönetimi Öğrencilerinde Afetlere Hazırlık Durumları ile Psikolojik Sağlamlık Durumlarının İlişkisinin İncelenmesi


Creative Commons License

Gökkaya E.

Uluslararası Avrasya Sağlık Bilimleri kongresİ, Trabzon, Turkey, 17 - 19 June 2021, pp.20-21

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Trabzon
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.20-21
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Giriş ve Amaç: Bu çalışmada Türkiye’de acil yardım ve afet yönetimi alanında lisans eğitimi

alan öğrencilerinin, afette hazırlık inanç durumları ve psikolojik sağlamlıkları arasındaki ilişki

incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Araştırma korelasyonel modelde tasarlanmıştır. Çalışmanın evrenini

Türkiye’de acil yardım ve afet yönetimi alanında eğitim gören 2430 lisans öğrencisi oluşturmaktadır.

Çalışmada örneklem seçimine gidilmeyip ulaşılabilen ve çalışmaya katılmayı kabul eden 517

(%21,27) öğrenci ile çalışma gerçekleştirilmiştir. Veri toplama araçları olarak demografik bilgi

formu, genel afete hazırlık inanç ölçeği ve kısa psikolojik sağlamlık ölçekleri kullanılmıştır.

Bulgular: Analizler sonucunda genel afete hazırlık inanç ölçeğinin alt boyutları olan algılanan

duyarlılık, algılanan engeller, algılanan yarar, algılanan ciddiyet, öz yeterlilik ve eyleme geçiriciler

arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Afete hazırlık inanç ölçeğinin tamamı ve alt

boyutlarından olan; algılanan duyarlılık, algılanan yarar, algılanan engeller, eyleme geçiriciler ve öz

yeterlilikler ile psikolojik sağlamlığın pozitif yönde anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu görülmüştür.

Ancak dikkat çekici şekilde algılanan ciddiyet ve psikolojik sağlamlığın ise negatif yönde anlamlı bir

ilişkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç ve Öneriler: Elde edilen sonuçlara göre acil yardım ve afet yönetimi öğrencilerinde

genel afete hazırlık inanç durumlarının yüksek olması, psikolojilerini olumlu yönde etkilemektedir.

Buna göre öğrencilerde psikolojik sağlamlığı sağlamak için afete hazırlık konusunda eğitim ve

bilgilendirmeler yapmak gereklidir. Elde edilen sonuçlara göre; acil yardım afet yönetimi

öğrencilerinde algılanan ciddiyet ve psikolojik sağlamlık konusu daha detaylı bir şekilde

araştırılabilir. Afete hazırlık inanç durumu ve psikolojik sağlamlık konusu evren daha genişletilerek

bütün lisans öğrencilerine uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Afete hazırlık İnancı, Psikolojik Sağlamlık.