FINANCIAL ANALYSIS IN HEALTH INSTITUTIONS: AN EXAMPLE OF A PUBLIC HOSPITAL IN KAYSERI PROVINCE


Karaca M., Boztosun D.

SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ, vol.11, no.1, pp.77-103, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 11 Issue: 1
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: SAKARYA İKTİSAT DERGİSİ
  • Journal Indexes: EBSCO Education Source
  • Page Numbers: pp.77-103
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

The aim of this study is to evaluate the financial performance of a public hospital in Kayseri province; to contribute to the literature within the framework of the results obtained and to make various recommendations to the health managers in the decision-making position. In the study, the balance sheet and income statements of the relevant public hospital revolving fund budget for the years 2015, 2016, 2017, 2018 and 2019 were provided. The balance sheet and income statements were evaluated using” comparative tables“,” percentage method“,” trend percentages method “and” rate analysis " methods. The Microsoft Excel program was also used to summarize the balance sheet and income statements used in the study. As a result of the study, it was found that the hospital had an excessive debt load, had problems paying its debts, the stock turnover rate was low, the debt turnover rate was high, and could not meet its current income and expenses. It was proposed that the relevant public hospital use its resources more efficiently, that health managers receive new training in the fields of financial analysis and health management, and that purchases should not be made without cost analysis. In addition, various recommendations have been made to demonstrate the necessary sensitivity, assuming that the mentioned issues are not considered due to the fact that the hospital concerned is a public institution, as well as not for profit.

Bu çalışma ile Kayseri ilinde bulunan bir kamu hastanesinin finansal açıdan performansını değerlendirmek; elde edilen bulgular çerçevesinde literatüre katkı sağlamak ve karar verici pozisyonunda bulunan sağlık yöneticilerine çeşitli önerilerde bulunmak amaçlanmıştır. Çalışmada ilgili, kamu hastanesi döner sermaye bütçesinin 2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait bilanço ve gelir tabloları temin edilmiştir. Elde edilen bilanço ve gelir tabloları “karşılaştırmalı tablolar”, “yüzde yöntemi”, “eğilim yüzdeleri yöntemi” ve “oran analizi” yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Çalışmada kullanılan bilanço ve gelir tablolarını özet haline getirebilmek amacı ile de Microsoft Excel programı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, hastanenin borç yükünün fazla olduğu, borçlarını ödeme hususunda sorunlar yaşadığı, stok devir hızının düşük, alacak devir hızının ise yüksek olduğu ve mevcut gelirleriyle giderlerini karşılayamadığına yönelik bulgular elde edilmiştir. İlgili kamu hastanesinin kaynaklarını daha verimli kullanması, sağlık yöneticilerinin finansal analiz ve sağlık yönetimi alanlarında yeni eğitimler almasını, maliyet analizi yapılmadan satın alma işlemlerinin yapılmamasının gerekliliğine yönelik öneride bulunulmuştur. Ayrıca ilgili hastanenin bir kamu kurumu olması aynı zamanda kar amacı güdülmemesi nedeniyle belirtilen hususların önemsenmediği varsayılarak gerekli hassasiyetin gösterilmesi için çeşitli tavsiyelerde bulunulmuştur.