DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ AR-GE HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Altay Topcu B.

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, vol.16, no.2, pp.239-250, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışmada, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları’nın (DYSY) AR-GE harcamaları üzerindeki etkisinin, 1996-2016 dönemi itibariyle 26 OECD ülkesi için Panel Veri Yöntemi ile analiz edilmesi amaçlanmıştır. Veri setine en uygun model olan Sabit Etkiler Modeli sonuçlarına göre, DYSY’nin, AR-GE harcamaları üzerindeki etkisi negatiftir. Kişi Başına GDP ve dışa açıklık oranının, AR-GE harcamaları üzerindeki etkisi pozitiftir. Kişi başına GDP ve dışa açıklık oranındaki artış, söz konusu ülkelerin AR-GE harcamalarını teşvik edici önemli bir unsurdur. Çalışmada OECD ülkelerine gelen yabancı sermayenin, bu ülkelerin karşılaştırmalı üstünlük yapısına uygun olmadığı için AR-GE harcamalarını azaltıcı bir etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır.