PAYDAŞLAR PERSPEKTİFİNDEN DESTİNASYON REKABETÇİLİĞİ: KAPADOKYA BÖLGESİ ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Karamustafa K., Öztürk Y., Akın M. H.

MTCON-Conference on Managing Tourism Across Continents, Antalya, Turkey, 2 - 04 September 2020, pp.1667-1675

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1667-1675
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Technological developments direct destinations to more intense competitive environment at the regional, national and international level, both by providing easier access to information about the services offered to tourists and by making international tourism movements easier. Therefore, the importance of researches for the evaluation of destination competitiveness is increasing. In the light of this information, this study aims to evaluate the competitiveness of the destinations with a single or limited number of products on culture tourism in terms of many different stakeholder groups in the case of Cappadocia Region and to present original contributions to the relevant knowledge. For the purpose of the research, 277 questionnaire forms were collected by making use of the sampling technique. As a result of the analyzes, the Cappadocia Region has some strengths in terms of destination competitiveness, but it also has weaknesses that need to be improved and its strengths are based on natural resources, weaknesses on created and support resources in general.

Teknolojik gelişimlerin hem turistlere sunulan hizmetlerle ilgili bilgilere daha kolay ulaşabilme imkânı sunması hem de uluslararası turizm hareketlerini daha kolay hale getirmesi, destinasyonları bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde daha yoğun bir rekabet ortamına çekmektedir. Dolayısıyla destinasyon rekabetçiliğinin değerlendirilmesine yönelik araştırmaların önemi gittikçe artmaktadır. Bu bilgiler ışığında bu araştırmada, Kapadokya Bölgesi örneğinde kültür ağırlıklı tek veya sınırlı sayıda ürüne sahip olan destinasyonların rekabetçiliklerinin birçok farklı paydaş grupları açısından değerlendirilerek ilgili bilgi birikimine özgün katkıların sunulması amaçlanmaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, kolayda örneklem tekniğinden faydalanarak 277 anket formu toplanmıştır. Yapılan analizler neticesinde, Kapadokya Bölgesinin destinasyon rekabetçiliği bakımından genel anlamda güçlü yönlerinin olmasına karşın geliştirilmesi gereken zayıf yönlerinin de bulunduğu, güçlü yönlerinin genel olarak doğal kaynaklarına ve zayıf yönlerinin ise yapay ve destek kaynaklarına dayandığı sonucuna ulaşılmıştır.