Investigation of the Effect of Cognitive Values and Green External Motivation on Environmental Attitude


Creative Commons License

Sönmez Karapınar E., Karaca Ş.

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, vol.13, no.2, pp.550-569, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Pro-environmental attitudes are important in consumers' decisions to purchase and use environmentally friendly products that directly contribute to the reversal of environmental degradation. Cognitive values, which are accepted as an important indicator of protecting the environment, and extrinsic motivation elements that lead to exhibit environmentally friendly behaviors are effective factors in exhibiting pro-environmental attitudes. Environmental attitude, which is a very important construct in environmental psychology, is the sum of beliefs, emotions and behavioral intentions that a person has about environmental activities or issues. In this regard, the purpose of the study is to examine the cognitive values of green products and the effect of green extrinsic motivation on environmental attitudes. Another purpose of the research is to test whether environmental attitudes differ according to demographic characteristics and frequency of purchasing green products. In the study, data were obtained from 289 respondents using the online survey technique. In the analysis of the data, explanatory factor analysis, correlation, regression, independent sample t-test and one-way analysis of variance were used through the SPSS package program. As a result of the analyzes, it was determined that the role of the state from cognitive values and green extrinsic motivation dimensions has a positive effect on environmental attitude. In addition, it was concluded that environmental attitude differs according to gender, education and occupation, but does not differ according to age, income, marital status and frequency of purchasing green products.

Tüketicilerin çevresel bozulmanın tersine çevrilmesine, doğrudan katkısı bulunan çevre dostu ürünleri satın alma ve kullanma kararlarında, çevre yanlısı tutumları önemlidir. Çevreyi korumanın önemli bir göstergesi olarak kabul edilen bilişsel değerler ve çevre dostu davranışlar sergilemeye yönlendiren dışsal motivasyon unsurları çevre yanlısı tutumun sergilenmesinde etkili faktörlerdir. Çevre psikolojisinde çok önemli bir yapı olan çevresel tutum, kişinin çevreyle ilgili faaliyetler veya konularla ilgili sahip olduğu inançlar, duygulanımlar ve davranışsal niyetler toplamıdır. Bu bağlamda çalışmanın amacı, yeşil ürünlere yönelik bilişsel değerler ve yeşil dışsal motivasyonun çevresel tutuma etkisini incelemektir. Araştırmanın diğer bir amacı ise, çevresel tutumun demografik özelliklere ve yeşil ürün satın alma sıklığına göre farklılık gösterip göstermediğini de test etmektir. Araştırmada 289 cevaplayıcıdan çevrimiçi anket tekniği ile veriler elde edilmiştir. Verilerin analizinde SPSS paket programı aracılığıyla açıklayıcı faktör analizi, korelasyon, regresyon, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, bilişsel değerler ve yeşil dışsal motivasyon boyutlarından devletin rolünün çevresel tutum üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu saptanmıştır. Ayrıca, çevresel tutumun cinsiyet, eğitim ve mesleklere göre farklılık gösterdiği, yaş, gelir, medeni durum ve yeşil ürün satın alma sıklığına göre ise farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır