BİYOLOJİK MÜCADELENİN ÖTESİNDE BACILLUS THURINGIENSIS: BİYOFERTİLİZER-BİYOSTİMÜLATÖR


BULUT S.

V. Organik Tarım Sempozyumu, Samsun, Turkey, 1 - 04 September 2013, pp.232-240

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Samsun
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.232-240
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Bacillus thuringiensis (Bt) is a gram-positive sporulating soil bacterium. It has economic value due to their toxic effect on the larvae of many agricultural and forest pests. Despite the limited number of studies about the plant growth promoting effect of Bt, researches in this field are increasing with each passing day. The use of Bt products on organic farming practices have been successfully used for many years as a bioinsecticide. The entomopathogenic activity of Bt is caused by the protein inclusions (Cry, Cyt, Vip) produced during sporulation or germination. Beyond being a biological control agent, in addition to protecting plants against pathogens, they indirectly contribute plant growth owing to the production of antibacterial (Autolysin, Bacteriocin, AHL-Lactonase) and antifungal compounds (Chitinase, β-1,3 Glucanase, Zwittermicin-A). Many biotic-abiotic factors are involved on the growth and reproduction of plants. Iron (Fe) is one of those abiotic factors effecting plant growth and reproduction. Fe deficiency creates abiotic stress and eventually decrease yield in many plant species. Bt competes with pathogenic fungi for Fe uptake and provides biological control, and at the same time facilitates plants Fe uptake required for growth. Although there are plenty of Phosphate (P) in the soil, plants can only utilize soluble form of it. Recent molecular studies indicated that different strains of Bt carry acid phosphatase gene, which is involved in the solubility of P, and they state high in vitro P resolution capability.

Bacillus thuringiensis (Bt) ekonomik değeri olan, birçok tarımsal ve orman zararlısı larvalar üzerinde toksik etki gösteren, sporlanabilen gram pozitif bir toprak bakterisidir. Bt’ nin bitki gelişimini teşvik edeci (PGPB) rölü üzerinde sınırlı sayıda çalışma bulunmasına rağmen bu sayı gün be gün artmaktadır. Bt yıllardır biyoinsektisit olarak başarılı bir şekilde organik tarım uygulamalarında kullanılmaktadır. Bt’nin entomopatojenik aktivitesi sporlanırken ya da çimlenirken ürettikleri (Cry, Cyt ve Vip ) proteinlerinden kaynaklanır. Bt biyolojik mücadele ajanı olmasının ötesinde, ürettiği antibakteriyel (Otolizin, Bakteriyosin, AHL-Laktonaz) ve antifungal (Kitinaz, β-1,3 glukonaz, Zwittermisin A) bileşikler sayesinde bitki patojenlerine karşı bitkileri korumanın yanı sıra dolaylı olarak da bitki gelişimine katı sağlarlar. Bitki büyümesi ve üremesi üzerinde birçok biyotik-abiyotik faktör etkilidir. Bitki büyümesi- üremesinde abiyotik faktörlerden biri demir (Fe)’dir. Demir eksikliği birçok bitki için abiyotik stres oluşturup mahsul verimini azalmaktadır. Bt bitki patojeni funguslar ile hem “Fe” rekabete girerek biyolojik kontrol sağlar hem de bitki gelişimi için gerekli olan “Fe” alınımını kolaylaştırır. Bitki gelişiminde oldukça önemli bir role sahip olan fosfat (P) toprakta bol miktarda bulunmasına rağmen bitkiler çözünebilir formda olan fosfatı kullanabilir. Son yapılan moleküler çalışmalar Bt’nin farklı suşlarında fosfatın çözünmesinde rol alan asit fosfotaz geninin varlığını ortaya koymakta ve in vitro koşullarda yüksek fosfat çözünürlük kapasitesi gösterdiğini belirtmektedir.