Logistic Cost Management Strategies And Expectations Of Accounting Education


Creative Commons License

Tokay S. H., Deran A., Arslan S.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.29, no.29, pp.225-244, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In today’s advances in the economy, technology, communication and transportation field, enable to supply the products and sell their products from all over the world for businesses. This situation can be defined logistic activities, has changed carrying, storing, handling, passing of an order, information management, stock management, packaging and casing activities quality and quantities. Businesses realize that providing a competitive advantage and increasing in the level of customer satisfaction with the effective management of these activities. But these developments have significantly increased the share of logistic costs in the business costs. These developments’ arising from the increase in logistic costs influenced and continues to impress financial performance of the business. Because of the logistic costs, have a significant share in the total business costs and directly affect the financial performance, businesses reduce these costs have led to research inside and outside accounting methods. In this context, businesses today have developed many strategies to reduce logistics costs. Universities did not stay indifferent to these developments in the commercial life and recently opened associate degree, bachelor degree and MA programs on the management of logistics. There is not sufficient number and variety of courses in universities in programs related to the logistic of observations and also programs in the accounting-related courses are less than the total course credits. In summary, the logistics costs and the elements of logistics costs have been revealed. Control and management of logistics costs in the outside and inside accounting methods used are explained. In addition, the logistics related to the vocational high school, senior high school and faculties of education are given information about the accounting education and expectations were that accounting education.

Yakın geçmişte ve günümüzde ekonomi, teknoloji, iletişim ve ulaşım alanında yaşanan gelişmeler, işletmelerin dünyanın her tarafından ürün tedarik etmesini ve dünyanın her tarafına da ürün satmasını olanaklı hale getirmiştir. Bu durum, lojistik faaliyetler olarak ifade edilen, taşıma, depolama, elleçleme, sipariş işleme, bilgi yönetimi, stok yönetimi, paketleme ve ambalajlama faaliyetlerinin nitelik ve niceliğini değiştirmiştir. İşletmeler, bu faaliyetlerin etkin yönetimi ile müşteri memnuniyet düzeyini artırarak rekabet avantajı sağlayabileceklerinin farkına varmıştır. Ancak bu gelişmeler, lojistik maliyetlerin toplam işletme maliyetleri içindeki payının önemli ölçüde artmasına yol açmıştır. Lojistik maliyetlerde yukarıda sayılan gelişmelerden kaynaklanan artışlar, işletmelerin finansal performansını doğrudan etkilemiş ve etkilemeye de devam etmektedir. Lojistik maliyetlerin toplam işletme maliyetlerinin içinde önemli bir paya sahip olması ve finansal performansı doğrudan etkilemesi, işletmeleri bu maliyetleri düşürecek muhasebe içi ve muhasebe dışı yöntemleri araştırmaya sevk etmiştir. Bu çerçevede günümüzde işletmeler lojistik maliyetleri düşürmek için birçok strateji geliştirmiştir. Ticari hayatta yaşanan bu gelişmelere üniversiteler de kayıtsız kalmamış özellikle son zamanlarda lojistik yönetimine yönelik ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları açılmıştır. Yapılan incelemelerde üniversitelerde lojistik ile ilgili bölümlerde yeterli sayı ve çeşitlilikte muhasebe dersinin bulunmadığı, ayrıca toplam ders kredisi içinde de muhasebe ile ilgili derslerin kredisinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Özet olarak bu çalışma ile lojistik maliyetler ve unsurları ortaya konarak, lojistik maliyetlerin kontrol ve yönetiminde izlenebilecek muhasebe içi ve muhasebe dışı yöntemler açıklanmıştır. Ayrıca lojistik ile ilgili eğitim veren meslek yüksek okulu ve fakültelerdeki muhasebe eğitiminin envanteri çıkarılarak, muhasebe eğitiminden beklentiler ortaya konulmuştur.