İşe Alma ve Seçme Sürecinde Yapay Zekâ Teknolojileri Kullanımının Organizasyonel Sonuçlara Etkileri


Yardım A., Sönmez Karapınar E.

Ege 8th International Conference On Social Sciences, İzmir, Turkey, 2 - 04 June 2023, pp.648-660

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.648-660
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Thanks to today's evolving technology and growing needs, humankind has begun to use a variety of technologies to make their lives easier. From these technologies, advances in IT and AI technologies force organizations to develop continuously in order to keep organizations in a competitive environment with each other. Currently, we benefit from artificial intelligence technology in almost every aspect of our lives. This is due to the fact that artificial intelligence technology is essential to change living conditions and the levels of comfort they want in people's lives. The objectives of the use of artificial intelligence preferred by organizations in human resources departments in recent years are to save time by analyzing more candidates' applications in the recruitment and election processes in a much shorter time, making the process at stake in quality and standard, to ensure the recruitment of competent staff in the field, to ensure that candidates' skills are more clearly revealed with different combinations of questions, and to reduce the administrative cost inputs charged to organizations for recruitmentselection processes. The use of artificial intelligence in recruitment processes in organizations also has the effect of mitigating the emotional and human errors that can occur in their decisionmaking processes. Many research and applications in literature show that in the recruitmentselection processes conducted by organizations using increased intelligence, LTE candidates are selected more impartially and unbiasedly in the recruitment-selection processes conducted by organizations using increased intelligence. On the other hand, there is uncertainty whether artificial intelligence will be an obstacle/threat for existing work in organizations or a solution to the current productivity problem. In this way, the study will focus on the benefits to the organisation of the use of AI in recruitment-selection processes, and will look at the example of AI applications used in recruitment-selection processes. Compiling results from exemplary applications used in literary studies and human resources management functions will examine how AI is used in recruitment selection processes. The aim of the study is to contribute to information on opportunities and risks in the use of AI in recruitment and selection. The study is to identify the increasing importance of AI and the effectiveness of AI applications in recruitment-selection processes. is meant to contribute to the field. The results of this research will guide future research on the impact of AI applications on organizational results in recruitment processes" and help managers to make appropriate use of AI technology to improve organizational results (possible debates will be presented).

Günümüzde gelişen teknoloji ve artan ihtiyaçlardan dolayı insanoğlu, hayatını kolaylaştırmak için çeşitli teknolojileri kullanmaya başlamıştır. Bu teknolojilerden bilişim ve yapay zekâ teknolojilerindeki gelişmeler, organizasyonları birbirleri ile olan rekabet ortamında ayakta tutabilmek için devamlı olarak gelişmeye zorlamaktadır. Mevcut durumda hayatımızın neredeyse her alanında yapay zekâ teknolojinden faydalanmaktayız. Bu durum değişen yaşam koşulları ve insanların yaşamlarında istedikleri konfor düzeyleri için yapay zekâ teknolojisinin vazgeçilmez konumda olmasından kaynaklanmaktadır. Son yıllarda organizasyonlar tarafından insan kaynakları departmanlarında tercih edilen yapay zekâ kullanımının amaçları, işe alım ve yerleştirme süreçlerinde daha fazla adayın başvurusunu çok daha kısa sürede analiz ederek zamandan tasarruf sağlanması, bahse konu süreçlerin kaliteli ve standart hale getirilmesi, alanında yetkin personel alımının sağlanabilmesi, adayların yeteneklerinin farklı soru kombinasyonları ile daha net olarak açığa çıkartılması ve işe alım-yerleştirme süreçlerine yönelik organizasyonlara yüklenen idari maliyet girdilerinin azaltılmasını sağlamaktır. Ayrıca organizasyonlarda yapay zekânın işe alım süreçlerinde kullanılması, karar vermede yaşanabilecek duygusal ve insani hataları azaltıcı etkiye sahiptir. Literatürde yapılan birçok araştırma ve uygulamalara bakıldığında yapay zekâ araçları ile gerçekleştirilen işe alımyerleştirme süreçlerinde organizasyonların arttırılmış zekâ kullanarak yapmış olduğu eleme yöntemlerinde adayların daha tarafsız ve önyargısız olarak seçildiği görülmektedir. Diğer taraftan yapay zekânın organizasyonlarda mevcut işler için bir engel/tehdit mi yoksa mevcut üretkenlik sorununa bir çözüm mü oluşturacağı belirsizlik arz etmektedir. Bu doğrultuda çalışmada işe alım-yerleştirme süreçlerinde yapay zekâ kullanımının organizasyona faydaları üzerinde durularak, işe alım-yerleştirme süreçlerinde kullanılan örnek yapay zekâ uygulamaları ele alınacaktır. Literatür çalışmalarında ve insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarında işe alım ve yerleştirme süreçlerinde kullanılan örnek uygulamalardan elde edilen sonuçlar derlenerek işe alım yerleştirme süreçlerinde yapay zekânın nasıl kullanıldığı incelenecektir. Ayrıca işe alım ve yerleştirmede yapay zekânın kullanımındaki fırsatlar ve riskler hakkındaki bilgilere katkıda bulunulması amaçlanmıştır. Çalışmada insan kaynakları yönetimi alanında yapay zekânın artan önemi ve yapay zekâ uygulamalarının işe alım-seçme süreçlerine olan etkinliği saptanarak çalışmanın alana katkı sağlaması amaçlanmıştır. Bu araştırmanın sonuçları; işe alım süreçlerinde yapay zekâ uygulamalarının organizasyonel sonuçlar üzerindeki etkilerine ilişkin gelecekteki araştırmalara rehberlik edecek ve yöneticilerin organizasyonel sonuçları iyileştirmeleri için yapay zekâ teknolojisini uygun şekilde kullanmalarına yardımcı olabilecek tartışmalar sunulacaktır.