Markalama Stratejilerine Genel Bir Bakış


Creative Commons License

Sönmez E.

Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, vol.3, no.5, pp.216-227, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

AN OVERVIEW OF BRANDING STRATEGIES
Abstract
Brand strategies, a broad range of products which is of great importance for businesses. On account of this in this study, the literature covered in brand strategies, examining, Aaker and Joachimsthaler in 1997 Kapferer developed brand strategy based on creating the brand relationship spectrum is discussed. Aaker and Joachimsthaler, presented four options in terms of brand strategies. These four options; the house of brands, enorsed brand, subbrands and branded house strategy. Morever, brand of these four strategies are examined in nine sub-categories.

Marka stratejileri, geniş ürün yelpazesine sahip olan işletmeler için önem arz etmektedir. Bundan dolayı bu çalışmada, literatürde ele alınan marka stratejileri incelenerek, Aaker ve Joachimsthaler’in, 1997 yılında Kapferer’in geliştirdiği marka stratejilerini temel alarak
oluşturduğu marka ilişki spekturumu ele alınmıştır. Aaker ve Joachimsthaler, marka stratejisinde dört seçenek sunmuşlardır. Bu dört seçenek; markalar evi, desteklenen marka, alt kuruluşun markası ve markalı ev stratejisidir. Ayrıca, bu dört marka stratejisini dokuz alt kategoride incelemişlerdir.