Konaklama İşletmelerinde Çevre Yönetimi Uygulamaları ve Algılanan Kurumsal İtibar Üzerindeki Etkisi: Kayseri ve Nevşehir Otelleri Üzerinde Bir Araştırma


AYKAN E. , Sevim B.

İşletme Araştırmaları Dergisi Journal of Business Research-Turk, cilt.5, sa.3, ss.93-113, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 5 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2013
  • Dergi Adı: İşletme Araştırmaları Dergisi Journal of Business Research-Turk
  • Sayfa Sayıları: ss.93-113

Özet

Bu çalışmada konaklama işletmelerinin çevre yönetimi uygulamalarını tespit 
etmek, Kayseri ve Nevşehir’deki otellerin çevre yönetimi uygulamaları arasında 
farklılık bulunup bulunmadığını belirlemek ve reaktif ve proaktif çevre yönetimi 
uygulamaları kapsamında ele alınan çevre yönetimi uygulamalarının çalışanlar 
tarafından algılanan kurumsal itibar üzerindeki etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. 
Bu çerçevede 6 hipotez geliştirilmiştir. Yapılan analizlerde çalışmaya katılan otellerin 
reaktif çevre yönetimi uygulamalarının proaktif çevre yönetimi uygulamalarından daha 
yüksek bir ortalamaya sahip olduğu görülmüştür. Farklılıkları tespit etmek amacı ile 
yapılan t testi ve anova analizi sonucunda 0.05 anlamlılık düzeyinde otellerin reaktif 
çevresel uygulamalarının entegrasyon durumlarına göre farklılık gösterdiği tespit 
edilmiştir. Yani, zincir otellerde reaktif çevresel uygulamaların daha yoğun olduğu 
belirlenmiştir. Regresyon analizi yapılarak otellerin çevre yönetimi uygulamalarının 
kurumsal itibar algısı üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Analiz sonuçlarına 
göre reaktif çevre uygulamalarının algılanan kurumsal itibar üzerinde orta düzeyde bir 
etkisi olduğu ve benzer şekilde proaktif çevre yönetimi uygulamalarının da algılanan 
kurumsal itibar üzerinde düşük düzeyde etkili olduğu tespit edilmiştir.