EXAMINATION OF SOCIAL MEDIA PERCEPTIONS OF UNIVERSITY STUDENTS BY METAPHOR


Oğuzhan M.

2. INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Nevşehir, Turkey, 17 - 19 June 2022, pp.53-54

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.53-54
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

Undoubtedly, the internet and social media, which constitutes the basic infrastructure of the internet, are at the forefront of the most important factors in calling today's age as the Digital/Information and Communication Age. The developments that took place at the end of the twentieth century have created many effects from local to global, from the smallest part of the society to the general society.These effects reshape interpersonal interaction as well as economic, social and cultural life. New communication technologies offer people a media opportunity to convey their feelings and thoughts. This opportunity, which is expressed as social media, has become even more interesting as it affects many areas and is also affected by these areas, and has taken its place among the rising values in the society. The penetration of social media into all areas of life, especially in the last decade, has become one of the areas that need to be investigated, with its power to transform daily life and social perception, and accordingly politics and public policies. In this context, the aim of the research is to examine the effect of social media, which is widely used especially among young people, on university students through metaphors. The research was carried out with 81 students who were studying in Kayseri University Develi Hüseyin Şahin Vocational School Office Management and Executive Assistant and Child Development program and participated in the study voluntarily. At the end of the study, 7 students were not evaluated because they could not make consistent associations with metaphors. The data of the research were collected using the content analysis method in accordance with the qualitative research design. In order to determine the metaphorical perceptions of the students regarding the concept of "Social Media", the students were asked "Social Media is like/similar to ……. Because a semi-structured form in the form of ..……” is presented. In the evaluation part, it was tried to determine which metaphors the students used and the common features of the metaphors they presented based on their perceptions of the concept of "Social Media". These metaphors were grouped according to the meaning relationship and discussed in a total of eight categories. These categories are “Up-todate”, “Dependency”, “Variable State”, “Necessity State”, “Expansiveness”, “Pluralism”, “Access to Information” and “Alteration”. Based on the data, it was concluded that the students saw social media as a phenomenon that should exist but they did not know how to position it in their lives.

Günümüz çağının Dijital/Bilgi ve İletişim Çağı olarak adlandırılmasındaki en önemli etkenlerin başında şüphesiz internet ve internetin temel altyapısını oluşturan sosyal medya gelmektedir. Yirminci yüzyılın sonu itibariyle gerçekleşen gelişmeler yerelden küresele, toplumun en küçük parçası olan insandan, toplumun geneline olacak şekilde pekçok etki meydana getirmiştir. Bu etkiler ekonomik, sosyal ve kültürel yaşamla beraber kişilerarası etkileşimi de yeniden şekillendirmektedir. Yeni iletişim teknolojileri insanlara, duygu ve düşüncelerini aktarabilecekleri bir medya imkânı sunmaktadır. Sosyal medya olarak ifade edilen bu imkân, birçok alanı etkilemesi ve kendisinin de bu alanlardan etkilenmesiyle daha da ilgi çekici hale gelmiş ve toplumda yükselen değerler arasında yerini almıştır. Sosyal medyanın hayatın her alanına nüfus etmesi, özellikle son on yılda gündelik hayatla beraber toplumsal algıyı buna bağlı olarak siyaseti ve kamu politikalarını dönüştürme gücüyle üzerine araştırılması gereken alanlardan biri haline gelmiştir. Bu bağlamda araştırmanın amacı özellikle gençler arasında yaygın olarak kullanılan sosyal medyanın üniversite öğrencileri üzerinde nasıl bir etki bıraktığını metaforlar yoluyla incelemektir. Araştırma Kayseri Üniversitesi Develi Hüseyin Şahin MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ile Çocuk Gelişimi programında öğrenimine devam eden, gönüllü olarak çalışmaya katılan 81 öğrenci ile gerçekleştirilmiş olup çalışma sonunda 7 öğrenci metaforlarla tutarlı ilişkilendirme yapamadığı için değerlendirmeye alınmamıştır. Araştırmanın verileri nitel araştırma desenine uygun olarak içerik analizi yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Öğrencilerin “Sosyal Medya” kavramına ilişkin metaforik algılarının belirlenmesi amacıyla, öğrencilere “Sosyal Medya …… gibidir/benzer. Çünkü ..……” biçiminde yarı yapılandırılmış bir form sunulmuştur. Değerlendirme kısmında öğrencilerin “Sosyal Medya” kavramına ilişkin algıları üzerinden hangi metaforları kullandıkları ve sunmuş oldukları metaforların ortak özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu metaforlar anlam ilişkisine göre gruplandırılarak toplam sekiz kategoride ele alınmıştır. Bu kategoriler “Güncel Olma Hali”, “Bağımlı Olma Hali”, “Değişken Olma Hali”, “Gereksinim Duyma Hali”, “Yayılmacı Olma”, “Çoğulculuk”, “Bilgiye Ulaşım” ve “Başkalaşma”dır. Verilere dayanarak öğrencilerin sosyal medya için var olması gereken ama onu hayatlarına nasıl konumlandıracaklarını bilemedikleri bir olgu olarak gördükleri sonucuna varılmıştır.