A BIBLIOMETRIC ANALYSIS FOR HEALTH ECONOMICS FIELD


Boztosun D., Adlı F., Demirtaş Ö.

INTERNATIONAL CAPPADOCIA SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 December 2021, pp.185-189

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Nevşehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.185-189
  • Kayseri University Affiliated: Yes

Abstract

In terms of health economy, effective and efficient use of health services is important. The COVID-19 pandemic, which has recently affected the world, and the other economic conjuncture and developments, affected the human that is the direct output in the field of health. It has known that the economic dimension of health is important in providing sustainable welfare for both countries and societies. In this context, especially in recent years it is observed in the literature review that there is an increasing interest in health economics. However, it has been observed that the studies in the health economics, which are collected in a bibliometric way and the studies that form a basis for future studies, are limited. Although the studies generally contribute to the literature with different variables and methods, it is important to evaluate the analyzes in order to interprete the effects as a whole picture. In accordance with this purpose, we tried to contribute to the literature by considering the studies in the last thirty years, in different ways. The aim of this study is to make a bibliometric analysis of the articles published in the international health economics literature economics with various parameters. For this aim, 280 articles that were published in the Social Sciences Citation Index (SSCI), Science Citation Index Expanded (SCI-Expanded), Emerging Sources Citation Index (ESCI) citation indexes in the Web of Science database between 1991-2021 were examined. For the analyses, studies in the field of health economics were determined by year, author's name, title, journal name, number of citations, etc. classified in the information. The results of the studies in the health economics according to years reveal that the highest number of studies are being done in 2019 with 44 articles. Then top 5 most cited articles in the literature were investigated. In the results, it was seen that the most cited article was Huserrau et al. The article titled "Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards (CHEERS)- Explanation and Elaboration: A Report of the ISPOR Health Economic Evaluation Publication Guidelines Good Reporting Practices Task Force" published in the "Value in Health" journal in 2013 ranks first with 817 citations. Key Words: Health Economics, Bibliometric Analysis, Web of Science.

Sağlık alanında hizmetlerin etkin ve verimli kullanılabilmesi sağlık ekonomisi açısından önemlidir. Son dönemde dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik konjonktür ve gelişmeler, direkt sağlık alanında insan unsurunu etkilemektedir. Bu nedenle sağlığın ekonomik boyutu hem ülkeler hem de toplumlar açısından sürdürülebilir refah sağlamada önem arz etmektedir. Bu kapsamda literatürde özellikle son yıllarda sağlık ekonomisi alanına yönelik artan bir ilginin olduğu da gözlenmektedir. Ancak sağlık ekonomisi alanında yapılan çalışmaların bibliyometrik bir şekilde analiz edildiği ve gelecek çalışmalara bir altyapı oluşturması kapsamındaki çalışmaların sınırlı sayıda olduğu görülmüştür. Çalışmalar genelde farklı değişken ve yöntemler ile literatüre katkı sağlamakla birlikte, yapılan analizlerin toplu olarak değerlendirmesi bütünü görme ve alanın gidişatına yönelik yorum yapma adına önem arz etmektedir. Bu kapsamda mevcut çalışma ile özellikle sağlık ekonomisi alanında yapılan son otuz yıl içindeki çalışmaları çeşitli şekillerde ele alarak literatüre katkı sağlanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı, sağlık ekonomisi disiplininde uluslararası alanyazında yayımlanan makalelerin çeşitli parametrelerle bibliyometrik bir analizini yapmaktır. Bu amaç doğrultusunda 1991-2021 yılları arasında Web of Science veri tabanında Social Sciences Citation Index (SSCI), Science Cıtatıon Index Expanded (SCI-Expanded), Emerging Sources Citation Index (ESCI) atıf indekslerinde yayımlanmış 280 makale incelenmiştir. Değerlendirme safhasında öncelikle sağlık ekonomisi alanında yapılan çalışmalar yıl, yazar adı, başlık, dergi adı, atıf sayısı vb. bilgiler kapsamında tasniflenmiştir. Çalışmada öncelikle sağlık ekonomisi alanında yapılan makalelerin yıllara göre dağılımı incelenmiştir. Sonuçlar, en fazla çalışmanın 2019 yılında 44 makale olarak gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Ardından atıf analizi değerlendirmesinde sağlık ekonomisi alanında en fazla atıf alan ilk 5 makale incelenmiştir. Sonuçlarda, en fazla atıf alan makale Huserrau ve ark. tarafından 2013 yılında “Value in Health” dergisinde yayınlanan “Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards (CHEERS)-Explanation and Elaboration: A Report of the ISPOR Health Economic Evaluation Publication Guidelines Good Reporting Practices Task Force” başlıklı makalesi 817 atıf sayısı ile ilk sırada yer aldığı gözlenmektedir. Anahtar Kelimeler: Sağlık Ekonomisi, Bibliyometrik Analiz, Web of Science