HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE KLİNİK STAJDA MOBBİNG


Creative Commons License

Ateş D., Kaplan A., Öztürk S., Zorlu Ö., Akburak M., Çelikel E., ...More

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.2, no.1, pp.30-38, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik bölümü öğrencilerinin klinik staj ortamında mobbinge maruz kalma durumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Method: Araştırmanın evrenini Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü'nde 2, 3 ve 4. sınıfta staja devam eden 216 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu, uygun oturma düzeni oluşturularak öğrencilere uygulanmıştır.

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 21.9 ± 1.46 olup çoğunluğunu (%36.6) 3. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrencilerin %82.0'ı kadın, %18.0'ı erkektir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %49.2'si mobbinge maruz kaldığını ifade etmişlerdir. Öğrenciler, en çok (%36.9) hemşireler tarafından mobbinge maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin en fazla maruz kaldığı mobbing davranışlarına bakıldığında; yapılan işin değersiz ve önemsiz görülmesi (%82.6), performansla ilgili olumsuz değerlendirme (%80.4), sık sık sözünün kesilmesi (%79.3) göze çarpmaktadır. Kız öğrencilerin %52.7'sinin, erkeklerin ise %33.3'ünün mobbinge maruz kaldığı belirlenmiş olup aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<.05).

Sonuç: Türkiye'de birçok örgütte var olduğu düşünülen mobbinge, hemşirelik bölümü öğrencilerinin de maruz kaldığı ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda okul hastane işbirliği geliştirilerek hemşirelerin öğrenciyi kabulü istendik düzeye getirilmelidir.