KAYSERİ İLİ GELENEKSEL TAKILARINDAN KAYSERİ BURMASI


Creative Commons License

, Türkarslan E.

International SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, vol.5, no.39, pp.3719-3731, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Abstract

The decrease in traditional jewellery production today reveals the need for studies on this subject. In this study, the characteristics of the motifs of Kayseri Burma, which is one of the traditional jewelry of Kayseri province, traditional construction, ornamentation techniques, tools used in Burmese construction and the characteristics of the craftsmen engaged in gold processing were investigated. In the research, the views of the Masters in the center of Kayseri province were applied. In the region traditionally, all stages of Kayseri Burma construction from wire drawing to polishing have been photographed and documented.In this study, data was obtained using the descriptive method. The universe of the research is composed of jewelry shops located in Kayseri City Center. The sample of the research is 15 masters who are familiar with or engaged in Kayseri Burma production before and today, which can be reached in Kayseri city center. It is important that Kayseri Burma, which has traditionally been produced, be transferred to the future and documented in order to ensure that it is among the techniques used in the field of jewelry in the future.This study is also important in terms of creating resources for later studies and transferring them to future generations. Therefore, in order to prevent the loss of our cultural values, it is thought that the art of jewelry will contribute to the work to be done in this field.Keywords
Kayseri bracelet, Gold, Jewelry

Geleneksel üretimi yapılan takıların günümüzde giderek azalması bu konuda çalışmalar yapılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada Kayseri İli geleneksel takılarından olan Kayseri burmasının motif özellikleri, geleneksel yapımı, süsleme teknikleri, burma yapımında kullanılan araçlar ve altın işlemeciliği yapan ustaların özellikleri araştırılmıştır. Araştırmada, Kayseri İli merkezinde bulunan ustalarının görüşlerine başvurulmuştur. Yörede geleneksel olarak Kayseri burması yapımındaki tel çekmeden parlatmaya kadar tüm aşamalar fotoğraflanarak belgelenmiştir.Bu araştırmada, betimsel yöntem kullanılarak veriler elde edilmiştir. Araştırmanın evrenini Kayseri İl merkezinde bulunan kuyumcu atölyeleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise Kayseri il merkezinde ulaşılabilen daha önce ve günümüzde Kayseri burması üretimini bilen yada yapan 15 usta oluşturmaktadır. Geleneksel olarak üretim yapılan Kayseri burmasının geleceğe aktarılması, gelecekte kuyumculuk alanında kullanılacak teknikler arasında yer almasını sağlamak için belgelenmesi önem taşımaktadır.Bu çalışma , daha sonra yapılacak çalışmalara kaynak oluşturması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından da önemlidir. Bu nedenle kültür değerlerimizin kaybolmasını önlemek amacıyla kuyumculuk sanatına, bu alanda yapılacak çalışmalara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kayseri burması, Altın, Kuyumculuk