BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF ARTICLES AND THESIS ON STRATEGIC MANAGEMENT PUBLISHED IN TURKEY: 2000-2020 TERM


Pirhan Ş., Demirtaş Ö.

Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.5, no.2, pp.207-227, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In the present age that we live in, organizations need to adopt modern management approaches in order to survive in strict competition sconditions. Since changes and developments have been experienced rapidly, it has become inevitable for organizations to think strategically, to make strategic plans and decisions. In this context, the concept of strategic management comes to the fore for every organization. Therefore, organizations can be managed efficiently and provide sustainability with strategic management approaches. In order to better understand the strategic management approach, it is important to reveal the scope of the studies in this area. In this context, it has been aimed to bibliometrically analyze the strategic management articles and thesis in Turkey between the years 2000-2020. In the last twenty years, the studies carried out in this field have been analyzed according to their publication years, scopes, publication types and sectors. As a result of the study, it was determined that strategic management researches have increased especially since the beginning of the 2000s. It has been determined that strategic management studies are mostly on management organization and then on business areas / sectors. It was determined that there was no relationship between the number of annual articles and the number of citations. Keywords: Management, Strategy, Strategic Management, Bibliometric Analysis.

İçinde bulunduğumuz çağda örgütlerin sıkı rekabet şartlarında başarılı bir şekilde ayakta kalabilmesi açısından modern yönetim yaklaşımlarını benimsemeleri gerekmektedir. Değişim ve gelişimin çok hızlı yaşandığı bu dönemde stratejik düşünmek, stratejik planlamalar yapmak ve stratejik kararlar almak örgütler açısından kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu kapsamda stratejik yönetim kavramı ön plana çıkmaktadır. Stratejik yönetim yaklaşımları ile örgütler verimli bir şekilde yönetilebilmekte ve sürdürülebilirlik sağlayabilmektedir. Stratejik yönetim yaklaşımının daha iyi kavranması açısından bu alanda yapılan çalışmaların kapsamının ortaya konulması önemli hale gelmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada Türkiye’de 2000-2020 yılları arasında stratejik yönetim konusunda yapılmış olan akademik makale ve tezlerin bibliyometrik analizinin yapılması amaçlanmıştır. Son yirmi yılda bu alanda yapılan çalışmaların yayınlanma yılları, kapsamları, yayın türleri ve sektörlerine göre analizi yapılmıştır. Çalışma sonucunda özellikle 2000’li yılların başından itibaren stratejik yönetim araştırmalarının arttığı tespit edilmiştir. Stratejik yönetim çalışmalarının en çok yönetim organizasyon ve daha sonra işletme alan/sektörleri üzerine yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Yıllık makale sayısı ile atıf sayısının arasında ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yönetim, Strateji, Stratejik Yönetim, Bibliyometrik Analiz.