ETİK LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÖRGÜTE ZARAR VEREN DAVRANIŞLARA ETKİSİ: ÖRGÜTSEL GÜVENİN ARACI ROLÜ


Üstün Ö., Boztosun D., Demirtaş Ö., Yayla E. N.

International Journal of Arts & Social Studies (ASSTUDIES) Dergisi, vol.4, no.7, pp.217-227, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

 Bu çalışmanın amacı etik liderliğin örgütsel güven aracılığıyla örgüte zarar verici davranışlar üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışma örneklemini Kayseri Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerdeki 388 çalışan oluşturmaktadır. Veriler online anket tekniği ile toplanmıştır. Çalışma bulguları; etik liderlik ile örgütsel güven arasında pozitif yönlü, etik liderlik ve örgüte zarar verici davranışlar arasında negatif yönlü ve yine örgütsel güven ile örgüte zarar verici davranışlar arasında negatif yönlü korelasyon olduğunu göstermektedir. İlave olarak da etik liderliğin, örgüte zarar verici davranışlar üzerindeki etkisinde örgütsel güvenin tam aracılık rolüne sahip olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın bulguları, Türkçe literatürde etik liderlik, örgüte zarar verici davranışlar ve örgütsel güven ilişkileri üzerine sunduğu teorik altyapı ile alan yazınına ve yöneticilerin bu alandaki pratik uygulamalarına katkılar sunmaktadır.