IMPRESSION MANAGEMENT BEHAVIOR, INSTAGRAM USAGE INTENSITY AND FOODSTAGRAMMING BEHAVIOR RELATIONSHIP: CASE OF TÜRKİYE


Çulfacı G., Kılıçhan R.

Erciyes Akademi, vol.37, no.3, pp.999-1021, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Changes experienced throughout human life, along with the development of technology and social media tools, also affect human behavior. In this change and development process, people adapted to social media tools and started to use them for various purposes. Increasing interest in gastronomy, which is a popular field, and the intensity of Instagram use have progressed in parallel, but there have not been enough academic studies that deal with human behavior. In this context, this study was conducted to evaluate the relationship between impression management behavior, Instagram usage intensity, and foodstagramming behavior, based on the deficiency in the existing literature. In addition, it is aimed that the study will provide up-to-date information to the literature and practitioners and contribute as a guiding resource for the future. In the study, research data were collected from 407 people who volunteered to participate in the research between January 1st and June 1st, 2023, using the survey technique and convenience sampling method. In the analysis of the data, descriptive statistics, explanatory factor analysis, correlation analysis, regression analysis, t-test, and ANOVA were used. In the study, it was determined that the variables were related and effective with each other and some differences were found. As a result of the study, theoretical and practical results for future studies were discussed and suggestions were made.

Keywords: Impression management, Instagram intensity, Foodstagramming, Türkiye

Teknoloji ve sosyal medya araçlarının gelişmesiyle birlikte insan yaşamı boyunca yaşanan değişimler insan davranışlarını da etkilemektedir. Bu değişim ve gelişim sürecinde insanlar sosyal medya araçlarına adapte olmuş ve çeşitli amaçlarla kullanmaya başlamıştır. Popüler bir alan olan gastronomiye olan ilginin artması ve Instagram kullanımının yoğunluğu buna paralel olarak ilerlemiş ancak insan davranışını ele alan yeterince akademik çalışma yapılmamıştır. Bu bağlamda, bu çalışma izlenim yönetimi davranışı, Instagram kullanım yoğunluğu ve foodstagramming davranışı arasındaki ilişkileri mevcut literatürdeki eksiklikten yola çıkarak değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çalışmanın literatüre ve uygulayıcılara güncel bilgiler sunması ve gelecek için yol gösterici bir kaynak olarak katkı sağlaması amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında, 1 Ocak-1 Haziran 2023 tarihleri arasında araştırmaya katılmaya gönüllü olan 407 kişiden anket tekniği ve kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak araştırma verileri toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, açıklayıcı faktör analizi, korelasyon analizi, regresyon analizi, t-testi ve ANOVA kullanılmıştır. Araştırmada değişkenlerin birbirleriyle ilişkili ve etkili oldukları belirlenmiş ve bazı farklılıklar bulunmuştur. Çalışma sonucunda gelecekte yapılacak çalışmalar için teorik ve pratik sonuçlar tartışılmış ve önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İzlenim yönetimi, Instagram yoğunluğu, Foodstagramming, Türkiye.