THE IMPACT OF THE PERCEPTION OF LONELİNESS AND BUSINESS STRESS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A CASE STUDY OF ERCIYES UNIVERSITY ADMINISTRATIVE STAFF


Creative Commons License

Aykan E., Karakuş G., Karakoç H.

Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi , vol.8, no.1, pp.42-61, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Journal Name: Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.42-61
  • Kayseri University Affiliated: No

Abstract

Employee loneliness is not a new concept, but has received little attention by researchers until today. Similarly, the effects of working loneliness on organizational activities have found little review. In this study, it is aimed to determine the effect of employees' perceived loneliness and work stress on their organizational commitment. Loneliness perception, emotional and social status loneliness are evaluated in the study. Organizational commitment is addressed in three dimensions: affective, continuance and normative commitment, and work stress in one dimension. Research universe was composed of administrative staffs (621) employed at different administrative units of the Rectorate of Erciyes University, but the research was conducted with 255 administrative staff. Quantitative research method was used and questionnaires were used to gather data. The data were analyzed by using correlation and regression analysis. As a result of the analyzes, it was found that emotional loneliness had an effect on affective commitment (negative) and normative commitment (positive), and social status loneliness on affective commitment (positive) and normative commitment (negative). Similarly, it has been observed that work stress has an effect on affective commitment (negative direction) and normative commitment (positive) as well as emotional loneliness perception. In the study, there was no significant effect of the participants on the perception of loneliness and continuity of work stress. 

Çalışan yalnızlığı yeni bir kavram olmamakla birlikte araştırmacılar tarafından bugüne kadar çok az ilgi görmüştür. Benzer şekilde çalışan yalnızlığının örgütsel faaliyetler üzerindeki etkileri çok az inceleme alanı bulmuştur. Bu çalışmada, çalışanların algıladıkları yalnızlık ve iş streslerinin örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisini belirlemek amaçlanmaktadır. Çalışmada yalnızlık algısı, duygusal ve sosyal durum yalnızlığı boyutları ile değerlendirilmektedir. Örgütsel bağlılık, duygusal, devam ve normatif bağlılık olmak üzere 3 boyutta,  iş stresi ise tek boyutta ele alınmaktadır. Çalışma evrenini Erciyes Üniversitesi Rektörlük Biriminde görev yapan idari personel (621) oluşturmaktadır. Çalışma 255 idari personelin katılımı ile gerçekleşmiştir. Çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış, veri toplama aracı olarak ise anket tercih edilmiştir. Elde edilen veriler korelasyon ve regresyon analizlerinden yararlanılarak incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda duygusal yalnızlığın duygusal bağlılık (negatif yönde) ve normatif bağlılık (pozitif yönde) üzerinde, sosyal durum yalnızlığının da duygusal bağlılık (pozitif yönde) ve normatif bağlılık (negatif yönde) üzerinde etkisi bulunduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde iş stresinin de duygusal yalnızlık algısı gibi duygusal bağlılık (negatif yönde) ve normatif bağlılık (pozitif yönde) üzerinde etkisi bulunduğu görülmüştür. Çalışmada katılımcıların yalnızlık algısı ve iş streslerinin devam bağlılığı üzerinde anlamlı bir etkisine rastlanmamıştır.