The Impact of Health Care Workers Level of Financial Well Being on Their Job Performance (The Sample of Kayseri City)


Kınış Z., Boztosun D.

19 MAYIS SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.3, no.4, pp.379-392, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this research, it is aimed to determine the impact of financial well-being state of health care workers on job performance in terms of gender, age, seniority, type of institution and educational status. The population of the research consists of healthcare workers working in healthcare institutions in Kayseri. The sampling of the research consists of Erciyes University Health Application and Research Center (SUAM) healthcare workers in Kayseri. As data collection tool, job performance Scale, and Financial Well-Being Scale are used. The data obtained from the application of the scales were analysed by the SPSS statistical analysis program. For data analysis, arithmetic average, standard deviation, t-test, ANOVA (one way analysis of variance), regression and Tamhane which is one of the multiple comparison tests, test techniques are used. As a result of the analysis, it was seen that the average of the participants financial well-being and job performance did differ according to demographic characteristics in general. On the contrary, it can be stated that financial well-being has not any effect on job performance. There are some limitations and suggestions for further researches in this study. 

Bu araştırmada, sağlık çalışanlarının finansal iyi hal düzeylerinin cinsiyet, yaş, kıdem, kurum türü ve eğitim durumu açısından iş performansına etkisini belirlemesi amaçlanmaktadır. Araştırma evrenini, Kayseri İli’nde sağlık hizmeti veren kurumlarda çalışan sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini Kayseri İli’nde bulunan Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM) sağlık çalışanları oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, İş Performansı Ölçeği (İPÖ) ve Finansal İyilik Hali Ölçeği (FİHÖ) kullanılmıştır. Ölçeklerin uygulanmasından elde edilen veriler, SPSS 24 istatistiksel analiz programı ile analiz edilmiştir. Veri analizleri için aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi, ANOVA (Tek Yönlü Varyans Analizi), regresyon ve çoklu karşılaştırma testlerinden Tamhane test teknikleri kullanılmıştır. Yapılan analizler neticesinde katılımcıların finansal iyi olma hali ve iş performansı değişkenlerinin ortalamalarının genel olarak demografik değişkenlere göre farklılaşmadığı görülmüştür. Bu araştırmada bazı kısıtlılıklar bulunmakla birlikte geleceğe yönelik birtakım öneriler de bulunulmuştur