İş güvencesizliği algısının işgören motivasyonu ve performansına etkisi: Tıbbi satış temsilcileri üzerine bir araştırma


Creative Commons License

Maraşlı T., Sönmez Karapınar E.

Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.2, pp.181-194, 2023 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This was prepared to determine the effect of job insecurity perception on employee motivation and performance. The population of the research consists of medical sales representatives working in national and international pharmaceutical companies operating in Turkey. The survey was conducted using the field research design, one of the quantitative methods. In the survey form; expressions regarding age, gender, marital status, education level and experience period were used to determine the demographic characteristics of the participants in the research. In the survey the job insecurity scale developed by Sverke, Hellgren and Isaksson (1999) was developed by Mottaz (1985) to determine the motivation level of the employee and its suitability for Turkish use was reviewed Dundar et al. (2007) and the performance scale adapted by Çol (2008) were used to measure the employee’s performance. According to the results obtained from this study, medical sales representatives’ perceptions of job insecurity have a positive affect on the performance of medical sales representatives. On the other hand a significant relationship was found between ajob insecurity and employee motivation and performance. In this context, it is thought that the results obtained will contribute by filling the gap in the relevant literature and will be a source of information on relevant issues for the service sector.

Bu çalışma iş güvencesizliği algısının işgören motivasyonu ve performansı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’de faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası ilaç firmalarında görev alan tıbbi satış temsilcileri oluşturmaktadır. Araştırma nicel yöntemlerden saha araştırması deseni kullanılarak yapılmıştır. Anket formunda araştırmaya katılanların demografik özelliklerini belirlemek için yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi ve deneyim süresine ilişkin ifadeler kullanılmıştır. Ankette Sverke, Hellgren ve Isaksson (1999) tarafından geliştirilen iş güvencesizliği ölçeği, işgörenlerin motivasyon düzeylerini belirlemek amacıyla Mottaz (1985) tarafından geliştirilen ve Türkçe kullanıma uygunluğu Dündar vd. (2007) tarafından gerçekleştirilen motivasyon ölçeği, işgörenlerin performansını ölçmek için Çöl (2008) tarafından uyarlanan performans soruları kullanılmıştır. Yapılan bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; tıbbi satış temsilcilerinin iş güvencesizliği algıları performanslarını anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir. Araştırma sonucuna göre iş güvencesizliği algısı ile işgören motivasyonu ve performansı arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bu bağlamda elde edilen sonuçların ilgili literatürdeki boşluğu doldurarak katkı sağlayacağı ve hizmet sektörü için ilgili konularda bilgi kaynağı olacağı düşünülmektedir.